Infoleht

SOTSIAALNE DEMOKRAATIA

 

Loe läbi, anna edasi!
Õiglus ja turvalisus!

Number 1 (11) (aprill 2002)

AVALDAME KOKKUVÕTLIKULT 19. JAANUARIL TALLINNAS TOIMUNUD ESDTP X KONGRESSI MATERJALID

19. jaanuaril toimunud ESDTP X kongressist võttis osa 131 volitatud esindajat ja 21 külalist.

Kongress valis ESDTP ja selle keskjuhatuse esimeheks TIIT TOOMSALU. Kongress moodustas 81-liikmelise ESDTP Keskkogu, valis 21-liikmelise partei keskjuhatuse ning 3-liikmelise kontrolltoimkonna. Kongress nimetas Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei auesimeheks üksmeelselt VAINO VÄLJASE.

ESDTP Keskjuhatuse koosolek valis partei aseesimeesteks Kallaste linnapea VIKTOR NUKKA ja ESDTP Keskbüroo juhataja HEIKI SILLARI.

ESDTP Keskjuhatuse ja Kontrolltoimkonna koosseis

ESDTP Keskkogu koosseis

Poliitilise aruande Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei X kongressile esitas ESDTP Keskjuhatuse nimel esimees TIIT TOOMSALU. Aruande tekst

ESDTP Kontrolltoimkonna aruanne

Kontrolltoimkond teatavasti kontrollib partei eelarve täitmist, finantsmajanduslikku tegevust keskuses ja kohtadel, selle vastavust seadusandlusele ja parteisisestele otsustele. Ülesandeks on ka partei liikmete apellatsioonide läbivaatmine ning aukohtu ülesannete täitmine.

Kontrolltoimkonnal ei ole kriitilisi märkusi aastabilansi suhtes. Õigeaegselt on esitatud aruanded Tallinna Linnakohtu registriosakonnale, maksuametile ja statistikaametile.

Kontrolltoimkonna tähelepanu all on olnud lepinguliste kohustuste täitmise seis ESDTP ja Eestimaa Ühendatud Rahvapartei vahelistes suhetes.

Partei liikmemaksude laekumine, mis on mõeldud eelkõige kohaliku parteielu edendamiseks ja peaks seetõttu looma ka huvi nende maksmiseks kohapeal, on partei tulude kogumahus väga tagasihoidlikul kohal. Liikmemaksude kogumine sujub regulaarselt vaid Tallinnas, Tartus ja Narvas. Kui liikmemaksu ei peeta otstarbekaks, tuleks, tulevikku vaatavalt, need võib-olla põhikirjaliselt asendada vabatahtlike annetustega.

Parteiliikmete apellatsioone ega taotlusi aukohtu käivitamiseks 2001. a. ei laekunud.

Kontrolltoimkonna esimees Kalju Hermann

Aruanne on avaldatud lühendatult, sest et sisaldas konfidentsiaalset teavet.

ESDTP programmitoimkonna vahearuanne
Jüri Tammaru

Tervitused kongressil
Avaldatakse huvitavamad mõtted

Vladimir Ivanov Eestimaa Ühendatud Rahvaparteist
Me ei tea, millises ühiskonnas me elame. Üle kuristiku kolmikut hüpata pole võimalik.

Peep Põdder Keskerakonnast
Loodame, et teist saavad tugevad partnerid meile.

Aulis Ruuth Soome Vasakliidust
Helsingi ja Tallinna vahe on väike. Meil on ajalooliselt palju ühist. Vaja on arendada koostööd.

Jaan Laas Eesti Demokraatlikust Parteist
Saavutage, et ühiskonnas toetataks teie ideid ja seisukohti. Mõnes töölõigus saame käia ka kõrvuti.

Aldo Vinkel Eesti Kristlikust Rahvaparteist
Sotsiaalsete probleemide lahendamisest sültub rahva ühtsus. Ligimesearmastus peaks olema tsivilisatsiooni aluseks.

Juhan Aare ühendusest "Uus Eesti"
Meeldiv on see, et siin on palju inimesi, kes aitasid kaasa 80-ndate aastate sündmustele.

Leon Bojars Läti Sotsiaaldemokraatlikust Tööparteist
Õnnitleme Teid teie edusammude pärast. Viimased aastad on olnud meile edukad. Juhime Riia Riigiduumat, 16 saadikut on Läti Seimis. Taotleme tööstuse taastamist ja töötuse likvideerimist. Oleme veendunud, et tõeline sotsiaaldemokraatia võidab ka Eestis.

Jelena Medvekova Venemaa Sotsiaaldemokraatlikust Parteist
Vaja on leida poliitiline tahe, et ühineda, nagu tegime meie. Olen veendunud, et sidemed meie parteide vahel tugevnevad. See aitab parandada ka riikidevahelisi suhteid.

Olav Tutt Eesti Iseseisvusparteist
Eesti on praegu uuskoloniseeritud riik, kellel puudub iseseisev poliitika. Jääge kindlaks oma seisukohtadele!

Nikolai Maspanov Vene Erakonnast Eestis
Meie koostöös näeme head perspektiivi. Majandussüsteemi võib otsusega muuta, kuid inimesed peavad selleks arenema.

Alfrida Liivak Vene Ühtsusparteist
Täname abi eest! Loodame edasisele koostööle.

Viktor Vassiljev ühendusest "Mõistuse ja Südamega!"
Mul on hea meel näha siin nii palju häid inimesi, sest ainult head inimesed astuvad sotsiaaldemokraatlikku tööparteisse, halvad inimesed lähevad teistsugustesse erakondadesse.
Tervitame kõiki häid inimesi, kes valutavad südant rahva pärast. Need on sotsiaaldemokraadid. Rahvas on pettunud "ratsakapitalismis", kuid ühiskonnakorralduse pendel liigub vasakule. Peaks välja kujunema üks sotsiaaldemokraatlik hoiak.

Vladimir Viies Eestimaa Rahvaliidust
Me jälgime suure austuse ja lugupidamisega teie erakonna tööd. Usume, et koos teiega võidame nii kohalikel kui ka riigikogu valimistel.

Kongressile saatsid tervitustelegrammi mõttekaaslased Kreekast, Leedust, Saksamaalt ja mujaltki.

Sõnavõtud
Avaldatakse kokkuvõtlikult

Oleg Burov Tööpartei Harjumaa organisatsioonist
Inimeste heaolu suudab tagada selline riik, mis hoolitseb oma rahva eest. Riigil on vaja rohkem müüa kui osta. Tee tuleb lahti teha idaturule. Peame meeles, et üks põllu- või kalamees annab tööd 5 inimesele. Sellega tekivad uued töökohad, suureneb tulu, aga kaasneb ka narkomaania ja alkoholismi vähenemine.
Tavakodanikud ei tea meie parteist midagi, sellepärast on vaja viia ESDTP tegevus kogu rahvani. Julgen väita, et meie eksistents sõltub sellest, kuidas teadvustame end rahvale, ka venekeelsele elanikkonnale. Vaja on arvestada, et rahvus -- see ei ole ideoloogia. Partei peab kaitsma kogu rahva sotsiaalseid huve.

Herbert Vainu Tööpartei Tallinna organisatsioonist
Vaatan kongressi kaheste tunnetega. Hea, et meil on palju sõpru, kuid kõik on väga tõsised. Selliselt ei lähe rahvale ligi. Meil on suur majandusvabadus, aga muude nagu ei olegi. Tähelepanu ärataks se, kui me midagi välja pakuksime: omapärast ja uut, sellist, mis aitaks lahendada globaalprobleeme ja teeks meie inimeste elu paremaks.

Maido Paalo Tööpartei Ida-Virumaa organisatsioonist
Eesti maapoliitika on katastroofi äärel. On tekkinud uued mõisad ning mõisnikud ja moonakad. Seda pole meile aga vaja. Üha rohkem tekib maale vaeseid.Vaesus toidab aga vaesust. Seepärast peame ütlema ei mõisate loomisele ning maa müümisele välismaalastele. Maa on eeskätt tootmiseks. Tootmisega kaasneb ümbertöötlemine, mis aga tähendab uusi töökohti eeskätt maal. Ilma selleta sureb aga maaelu täielikult välja.

Kuido Tõnurist Tööpartei Hiiumaa organisatsioonist
Üha rohkem räägime esimesest ja teisest Eestist. Esimene Eesti on inimesed, kes majanduslikult ja sotsiaalselt toime tulevad ning kelle arvates teised on ainult virisejad. Miks me ei avalikusta, kuidas on tekkinud kaks Eestit? Kolmikliidu valitsuse ajal ainult süvenesid vastuolud ühiskonnas: ärastati ja erastati kõik riiklikult tähtsad positsioonid. Meie eesmärgiks peaks olema taastada üks ja jagamatu Eesti.

Leo Karu Tööpartei Jõgevamaa organisatsioonist
Ma sageli ei tea, keda ma esindan, sest minu tutvusringkonnast ei ole kellegi käest rahva küsitlejad midagi küsinud. Kelle käest küsitakse? Kes vastavad? See on enamusele teadmata.See tuleks aga avalikustada.
Olukord on selline, et tavainimesel pole kuskilt nõu ega abi saada. Riiki juhivad sisuliselt pangad, pankurid. Teen siin ettepaneku nimetada Eesti plutokraatiaks.

Harri Nelk Tööpartei Tallinna organisatsiooni Mustamäe allorganisatsioonist
Me elame eetika ja moraali tühjuses. Paljud on haaratud korruptsioonist. Meie partei oma tegevuses on viidanud eetikale ja moraalile. See on aga asjatu, sest võimulolijatel ei ole neid. Põllumajandus on mehhaniseeritud, jõudu peaks jätkuma, aga pool rahvast nälgib. Milles on siis asi? Kuhu on meid valitsus viinud?

Suido Siilak Tööpartei Valgamaa organisatsioonist
Täna tuleb öelda, et meie partei eesotsas on "tugev hobune", seetõttu on ka meie tegevus viimasel ajal hoogustunud. Töötame mõtte, jõu ja ka teoga. Esmaülesandeks peaks olema ühineda. Tuleb panna paika need kivid, mille tõtu me ei saa ühte jalga käia nii mitmegi parteiga. On vaja lõpetada olukord: "Me müüsime oma isamaa ning nüüd teenime võõrast hoolega ja suure nutuga."
Valgas on viimasel ajal kasvanud partei liikmete arv 50%.

Nikolai Kulikov Tööpartei Narva organisatsioonist
Valitsusliidus on ühed tähtsamad sõnad "Euroliit" ja "NATO". Rahvale aga ei räägita, mida see meile annab ja mida meilt nõuab. See kõik ei vasta sageli inimeste nõudmistele ja vajadustele. Midagi ei anta ju tasuta. Sotsiaalpoliitika meil ju sisuliselt puudub. Me elame aga reaalses elus. Ravimid on tohutult kallid. Miks ei saa osta 2-3 korda odavamaid Vene, Bulgaaria või Poola ravimeid? Valitseb riiklik silmakirjalikkus. Noori ei õpetata, mistõttu levivad töötus ja narkomaania.

Taivo Rist Tööpartei noortesektsioonist
Sõnavõtu tekst

Koidula Rauk Tööpartei Võrumaa organisatsioonist
Tsirkust on Eesti Vabariigis palju. Käib aktiivne erakondadevaheline "töö". Mina pean väga oluliseks haridust. "Pime" mass läheb sinna, kuhu teda suunatakse. Mida targem on inimene, seda kaugemale ta jõuab. Isiksuse kujundamine on aga meil unustuse hõlma vajunud. Meil on kahjuks palju lapsevanemaid, kes ei oska olla head vanemad. Nad vajavad riigi toetust ja abi, kuidas olla õiged vanemad. Igal lapsel on õigus lapsepõlvele, inimväärsele elule. On arusaamatu, milleks näidatakse televisioonis vägivallafilme ja propageeritakse suitsetamist. Me toetame vabahariduskoolitust.

Tööpartei X kongressil vastu võetud dokumendid

Läkitus valijaile kohalike volikogude valimisteks oktoobris 2002 "Tõuse ja sära -- Eestimaa vajab sind!"

Avaldus "ESDTP toetab uut poliitiliselt laiapõhjalist valitsust ja uut rahvusliku ühtsuse kokkulepet"

25 poliitilist resolutsiooni Eesti siseriiklikest ülesannetest

ESDTP Keskjuhatuse avaldus

Katastroof on veel välditav

ESDTP Tallinna organisatsiooni avaldus