Esilehele

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Pressiteated
Materjalid
Euroopa Liit ja ESDTP
Ajaleht


Keskjuhatus
Piirkonnad
Noortesektsioon Vasaknaised

Naljanurk :)

Aruanded
Liikmeks astumine Liikmemaks, annetusedPусский
English

 

 

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
2003

ALGUS: «01» jaanuar 2003 a.
LÕPP: «31» detsember 2003 a.

ETTEVÕTTE NIMI: EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI

ÄRIREGISTRI KOOD/ ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER: 80060022

AADRESS: TALLINN, KENTMANNI, 13
E-MAIL AADRESS:
TELEFON: 660 35 39


JUHATUSE LIIKMED:
T.TOOMSALU, A.ASUMETS, H.KURBA, L.MIIL, U.SEPP, H.JÜRGENSON,
M.SALUPERE, E.EHALA, K.TÕNURIST, S.LEIT, A.KUHLAP, E.NARUSK,
H.HEINJÄRV, S.KINGSEPP, H.MIHELSON, K-L.OJAMAA, T.RIST

TEGEVJUHT: TIIT TOOMSALU - ESIMEES

PÕHITEGEVUSALA: VABATAHTLIK POLIITILINE ÜHENDUS
OMANDIVORM: MITTETULUNDUSLIK ÜHING

AASTAARUANDE SISUKORD:

1. TEGEVUSARUANNE lk.2
2. JUHATUSE DEKLARATSIOON lk.3
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE-rahavoogude lk.4-7
lisa 1 - Põhivara liikumine
4. TULEMIARUANNE lk.8
5. OTSUS KASUMI JAOTAMISEST lk.9
6. JUHATUSE ESIMEHE ALLKIRI lk.10

1. TEGEVUSARUANNE

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei on registreeritud poliitilise erakonnana 06.07.1991.a. Ümber registreeritud 13.09.1995.a. ja 01.12.1998.a. ESDTP tegevuse eesmärk on sõnastatud tema põhikirjas, mille kehtiv tekst on kinnitatud 22.08.1998.a. ja programmis, kinnitatuna 22.08.1998.a. redaktsioonis.

Erakonnas oli 01.01.2004.a. 1097 liiget.

Erakonnatulud laekusid eraisikute annetustest ning liikmemaksudest.
Kulude põhiosa oli suunatud:
a) keskbüroo tegevuse korralduskuludeks (ruumide rent, side, paljundus, majanduskulud jne.);
b) raamatupidamisteenuseks;
c) kongressi, keskjuhatuse korralduskuludeks;
d) riigikogu valimiskampaaniaks.

Tiit Toomsalu


2. JUHATUSE ESIMEHE DEKLARATSIOON

Juhatuse esimees deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 10 esitatud ESDTP 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
• raamatupidamise aastaaruanne kajastab ESDTP finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
• kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 10.02.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
• ESDTP on jätkuvalt tegutsev.

3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

«01» jaanuar - «31» detsember 2003.a.

   AKTIVA

                                                                             Perioodi        Perioodi

   Käibevara                                                         lõpuks           alguseks

1. Raha  ja  pangakontod

        Kassa                                                                                       

 

581

 

3

         Pank    

2424

1393

    Raha  ja  pangakontod  kokku

3005

1396

2. Ettemakstud  tulevaste  perioodide  kulud

          Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

 

17

 

17

    Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku

17

17

Käibevara kokku

3022

1413

                                                                             Perioodi        Perioodi

    Põhivara                                                          lõpuks           alguseks

3. Pikaajalised finantsinvesteeringud

10000

10000

4. Materiaalne põhivara

          Muu inventar, tooriistad, sisseseade ja muud

          (soetusmaksumuses)

 

 

24170

 

 

24170

          Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-24170

-24170

Materiaalne põhivara kokku

10000

10000

AKTIVA  (VARA)  KOKKU

13022

11413

                              PASSIVA

                                                                            Perioodi           Perioodi

Kohustused                                                        lõpuks             alguseks

5. Muud võlad

14600

-

Kohustused kokku

14600

-

                                                                                                                                   Perioodi           Perioodi

Omakapital                                                       lõpuks              alguseks

6. Kohustuslik reservkapital

11414

6993

7. Aruandeaasta  kasum 

-12992

4420

Omakapital   kokku

-1578

11413

PASSIVA (kohustused  ja  omakapitaal)  KOKKU

 

13022

 

11413

 

RAHAVOOGUDE  ARUANNE

  (kroonides,  ilma  komakohata)  

  RAHAVOOG    ÄRITEGEVUSEST

                                       2003 a.              2002 a.

1.   Kahjum                                      -12992                +4420 

2.   Kohustused  kokku                    +14600              -35420 

KOKKU   ETTEVÕTTE  RAHAVOOG  +1609              -14887

Raha  ja  pangakontod  muutus            +1609              -14887

 

LISA  nr.1

 PÕHIVARA  LIIKUMINE

(soetusmaksumus)

                       kroonides,  komakohata

 

Aasta algul

Sissetulek

Väljaminek

     Aasta

     lõpuks

Sama  jääk

maksumuses

Põhivara  kokku

24170

-

-

24170

-

Sealhulgas:

  1. Arvuti

 

24170

 

-

 

-

 

24170

 

-

Põhivarana arvestatakse vara, mille soetamismaksumus on üle

1000 krooni ja kasutusaeg üle 1 aasta.


4. TULEMIARUANNE

«01» jaanuar  2003.a. - «31» detsember 2003.a.

SKEEM 1

                                                                          Aruande         Eelneval

Äritulud                                                              perioodil         perioodil

1. Riigieelarve  eraldised

-

159000

2. Liikmemaks

14491

15296

3. Sponsorlus-annetus

126090

68869

4. Muud

8961

13866

Kokku  äritulud

149542

257031

                                                                             Aruande         Eelneval

Ärikulud                                                             perioodil         perioodil

5. Teenused

67792

155709

6. Mitmesugused tegevuskulud

89780

78203

7. Muud ärikulud

4962

18699

Kokku  ärikulud

162534

252611

ARIKASUM (-KAHJUM) 

-12992

4420

Kasum (-kahjum)  majandustegevusest

-12992

4420

ARUANDEAASTA  KASUM (KAHJUM)

-12992

4420

5.  OTSUS  KASUMI (-KAHJUMI)  JAOTAMISEST

1.   ARUANDAASTA  KASUM (-KAHJUM)            -12992 EEK

 ¨       ARUANDAASTA KAHJUM SUUNATAKSE      EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUMI ARVELE        -12992 EEK

Alla kirjutanud: Tiit Toomsalu
ESDTP Esimees