EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI XII KONGRESSI

RESOLUTSIOON

Ettepanekutest Eesti Ühiskondliku Kokkuleppe sisule ja eelistustele

20. veebruaril 2003. a. allkirjastas Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei kõrvuti teiste erakondade ja kodanikuliikumistega Vabariigi Presidendi eestkostel algatatud Eesti Ühiskondliku kokkuleppe memorandumi.

Vastavalt memorandumile peavad selle osapooled vajalikuks sõlmida Eesti uus ühiskondlik kokkulepe 2003. a. jooksul selleks, et kokkuleppes käsitletavad eelistused kajastuksid juba 2004. a. riigieelarves.

ESDTP XII kongress, lähtudes sellest, et:
- ESDTP on üks memorandumi osapooltest;
- ESDTP algatusel viidi memorandumi teksti kokkuleppe ühe põhieesmärgina märksõna "Eesti sotsiaalne keskkond";
- kavandatav ühiskondlik kokkulepe saab olla elujõuline vaid ühiskondliku solidaarsuse tingimustes, mis eeldab stabiilse majanduskeskkonna ja stabiilse sotsiaalse keskkonna ning nende muutuste tasakaalustatust ja sünkroonsust;
- Eesti majandusringkondade põhihuvi seisneb eelkõige stabiilses maksupoliitikas ja maksukoormuse kärpimises;
- Eesti elanikkonna enamuse põhihuvi seisneb õiglusriigi rajamises koos euroopalike ja inimväärset toimetulekut tagavate sotsiaalsete standarditega,

ESDTP XII kongress teeb järgmised ettepanekud kavandatava Eesti Ühiskondliku Kokkuleppe sisu ja eelistuste osas:
- Seada kokkuleppe eesmärgiks hoolitsus elanike materiaalse kindlustatuse eest ja nende eluterve vaimsuse kaitse;
- Eestis võetakse sotsiaalse keskkonna standardina kasutusele rahvusvahelise metoodika alusel arvestatav "vaesuspiiri" mõiste, millega asendatakse käesoleval ajal rakendatav kokkuleppeliselt 500 krooni suurune "toimetulekupiir". Seda näitajat korrigeeritakse igal aastal vastavalt elukalliduse muutustele ning seda rakendatakse sotsiaalsete toetuste, abirahade, pensionide ja muude sotsiaalsete tagatiste määramisel ja väljamaksel. Vastavad kulutused nähakse ette igal aastal riigieelarves.
- Eestis viiakse läbi omavahel seotud ja üheaegsed reformid alampalga kehtestamise ja sotsiaalmaksu maksmise korras. Selle järgi seatakse alampalga suurus sõltuvusse vaesuspiirist ja sotsiaalmaksu maksmise kohustus läheb tööandjalt üle töövõtjale;
- aastaks 2010 tõstetakse alampalk 3-kordse vaesuspiirini ja sama perioodi jooksul antakse sotsiaalmaksu maksmise kohustus tööandjalt üle töövõtjale. Alampalga ja sellele vastava sotsiaalmaksu tasumise kohustuse osa tõuseksid kaheaastaste üleminekuperioodide kaupa;
- Euroopa Liiduga liitumise eeldusel taastatav ettevõtluse tulumaks ei tohiks ületada 10% piiri.

Tallinnas, 10. mail 2003. a.
ESDTP XII kongress