EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI XII KONGRESSI

LÄKITUS

Parlamendivälistele erakondadele Eesti Vabariigi variparlamendi moodustamiseks

ESDTP XII kongress nendib, et:
- Riigikogu 2003. a. märtsivalimiste tulemusel moodustunud parlament, koosnedes põhiosas erakondadest, kes kujundasid läbi kümnendi Eesti elu, jätkab oma parempoolsest maailmavaatest lähtudes poliitikat, mis tugineb kitsa grupi rahavõimu Eestis esindavate isikute huvidele;
- Riigikogu uude koosseisu jõudnud kuus erakonda -- Reformierakond, Res Publica, Isamaaliit, Rahvaliit, Mõõdukad ja Keskerakond -- jätkavad Eesti elanikkonna enamusele ebapopulaarsete otsuste vastuvõttu, sealhulgas suhtumises Eesti iseseisvusse ja Euroopa Liitu, maailmarahusse ja Ameerika Ühendriikide hegemonistlikesse taotlustesse, eraisiku enesega toimetulekusse ja sellest johtuvasse sotsiaalpoliitikasse;
- sellise poliitika ebapopulaarsus hakkab üha enam kujundama avaliku arvamuse negatiivset suhtumist Eesti riiki ja riigivõimu.

Lähtuvalt eelpooltoodust ESDTP XII kongress:
- kutsub kõiki Eesti parlamendiväliseid erakondi läbirääkimistele Eesti Vabariigi variparlamendi moodustamiseks;
- leiab, et parlamendivälise opositsiooni missioon on anda Eesti avalikkusele tõene hinnang Toompeal toimuva kohta, teha riigikogu uue koosseisu seadusloomele konstruktiivset kriitikat, esitada avalikule arvamusele tuginedes oma lahendused parlamentaarse võimu kavadele;
- avaldab veendumust, et mudel "parlamendierakonnad versus parlamendivälised erakonnad" annab võimaluse vähendada lõhet rahva ja võimu vahel, tagada Eesti ühiskonna demokraatliku elukorralduse kestvus.

Tallinnas, 10. mail 2003. a.
ESDTP XII kongress