EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI IX KONGRESSI

OTSUS

Välis- ja julgeolekupoliitilistest põhiseisukohtadest

1. Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei on seisukohal, et:
1) peamiseks institutsiooniks, mis tagab rahu ja stabiilsuse kogu maailmas, on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) oma toimemehhanismidega;
2) julgeolekut ja stabiilsust Euroopas tagab tegusa mehhanismina Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) tegevus, seda eelkõige Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Helsingi lõppaktis sisalduvaist põhimõttetest lähtudes;
3) Balti riikide koostöö, sh. Läänemere piirkonna arengus, on oluline Euroopas julgeoleku ja stabiilsuse kindlustamisel.

2. ESDTP on veendunud, et oma geopoliitilisest asendist tulenevalt ei taga Eesti rahvusvahelist julgeolekut liitumine Põhja-Atlandi Liidu Kaitseorganisatsiooni (NATO) militaarstruktuuridega. ESDTP taotleb Eesti Vabariigi sõjalistest liitudest hoidumise ja neutraliteedipoliitikat ning rahvusvahelisi julgeolekugarantiisid Eestile Euroopa põhjala neutraliteedipiirkonna rahvusvaheliselt tunnustatud osana.

3. ESDTP vaatleb demokraatlikku ja stabiilset Venemaad globaalpoliitiliselt tasakaalustava, Euroopas stabiilsust ja põhjalas ning Baltikumis neutraliteeti tagava ja arvestatava faktorina julgeolekut kindlustavates arengutes.

4. ESDTP peab õigeks Eesti ja Euroopa Liidu suhete arendamist, tuginedes Eesti Euroopa Liiduga assotsieerunud riigi staatusele, ent hoidudes Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga kiirustades ja uisapäi.
Eesti ühinemise küsimus Euroopa Liiduga ei tohi tõusta enne:
1) liidu tulevikuarengu selgumist;
2) kavandatava institutsionaalse reformi Eestit puudutavate mõjurite avamist;
3) inimese kohta arvestatava Eesti sisemajandusliku koguprodukti jõudmist vähemalt 60%-ni Euroopa Liidu keskmisest tasemest;
4) Euroopa Sotsiaalharta ning Euroopa Sotsiaalkindlustuse koodeksis sätestatud sotsiaalsete garantiide mehhanismi eelnevat jõustamist Eesti igapäevaelus vähemalt Euroopa põhjala riikide keskmisel tasemel.
ESDTP taotleb Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu majandussuhete viimist enne liitumist vastastikku võrdõiguslikele alustele kehtivate assotsieerumis- ja vabakaubanduslepingute vastava revideerimisega.

5. ESDTP deklareerib oma toetust Eesti integreerumisele Euroopa põhjala majandusruumi, aktiivset osalust Euroopa Liidu nn. põhjadimensiooni poliitikas ja tunnustab positiivsetena Soome Vabariigi vastavaid initsiatiive.

6. ESDTP vastustab Ameerika Ühendriikide välispoliitika väljumise tendentsid rahvusvaheliste institutsioonide kontrolli ja globaalpoliitiliselt tasakaalustatud mehhanismide toimepiirkonnast.

ESDTP IX kongress
Tallinnas, 09. detsember 2000.