EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI XII KONGRESSI

RESOLUTSIOON

Laiapõhjalise sotsiaaldemokraatia võimalikkusest ja selle sotsiaalsest baasist Eestis

ESDTP XII kongress nendib, et:
- sotsiaaldemokraatlik liikumine Euroopas, mille osa on ka Eesti, on tuginenud ja tugineb tänagi eelkõige ametiühinguliikumisele, töövõtjate huvidele;
- Eesti vasakpoolne sotsiaaldemokraatia Tööpartei näol, olles püüdnud esindada viletsusse langenud ühiskonnakihtide laia diapasooni, ei ole leidnud endale sotsiaalset kandepinda;
- Eesti paremtsentristlik sotsiaaldemokraatia rahvaerakonna Mõõdukad näol, läinud juba kahel korral Mart Laari juhitud parempoolsesse võimuliitu, on kaotamas Eesti töölisliikumise toetust, mida selgelt ilmestavad 2003. a. riigikogu märtsivalimiste tulemused;
- Eesti ametiühinguliikumine, olles killustatud mitmesse keskliitu ja omamata selgepiirilist väljundit poliitikasse, vajab tuge laiapõhjalise sotsiaaldemokraatliku erakonna ilmumise näol Eesti poliitilisele maastikule, kes seaks eesmärgiks eelkõige töövõtja huvide esindamise.

Eelpooltoodust lähtuvalt kongress:
- käsitleb enda tuleviku poliitika sotsiaalse baasina eelkõige töö- ja väikeettevõtjat ning töölis- ja ametiühinguliikumist;
- loeb enda poliitika põhisisuks töövõtjate tulupoliitilisi eesmärke, sealhulgas eelkõige palgataseme viimist sotsiaalselt aktsepteeritavale ja euroopalikult võrreldavale tasemele;
- kutsub üles sotsiaaldemokraatlikke ideid kandvaid erakondi ja nende üksikliikmeid vabanema viimased neli aastat töövõtjakeskset poliitikat pärssinud paremkonservatiivsest pärandist;
- peab õigeks rahvusülese sotsiaaldemokraatliku poliitilise koosluse formeerimist Eestis, kaasates venekeelse elanikkonna vasaktsentristliku poliitilise esinduse;
- loeb võimalikuks vasakpoolseid ja tsentristlikke vaateid väljendavate erakondade baasil laiapõhjalise ja ametiühinguliikumise prioriteetsust arvestava uue sotsiaaldemokraatliku erakonna sündi Eestis.

Tallinnas, 10.mail 2003. a.
ESDTP XII kongress