EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI XII KONGRESSI

ÜLESKUTSE

Eesti rahvale: "Ei!" Euroopa Liidule 14. septembri rahvahääletusel!

ESDTP XII kongress vastustab seda, et riigikogu IX koosseisu poolt ette valmistatud Eesti Vabariigi Põhiseaduse täiendamise seadus:
- muudab põhiseaduse Euroopa Liidu tähtsusetuks allaktiks ja lõpetab Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgse 12 aastat kestnud suveräänse iseolemise;
- muudab olematuks kogu muu Eesti seadusandliku iseotsustusõiguse;
- taastab sellega 1989. aasta Suveräänsusdeklaratsiooni eelse olukorra, kus valitses mitte Eesti seadus, vaid Nõukogude Liidu keskvõimu seaduste ülimuslikkus;
- külmutab sisemajandusliku ressursinappuse tõttu Eesti sotsiaalse jätkusuutlikkuse, sealhulgas teravdab niigi halba olukorda arstiabis, sotsiaalalas, tööhõives ja elatustasemes tervikuna;
- toob kaasa piirangud Eesti väiketootjatele suhtlemisel perspektiivsete idaturgudega;
- kiirendab Eesti ühiskonna harituma osa, tema teaduspotentsiaali ja kvalifitseeritud tööjõu väljavoolu Eestist.

ESDTP XII kongress tähtsustab seda, et:
- Euroopa Liidul riikide liiduna puudub ühine sotsiaalne dimensioon, sellest johtuv sotsiaalpoliitika ja sellise poliitika rahastamise vahendid;
- Euroopa Liit riikide liiduna tugevdab suurte riikide mõju väikeste arvel ega ole võrdsete riikide liit;
- Euroopa Liidu institutsionaalne korraldus, seades ametnikest koosneva valitsusvõimu kõrgemale rahva valitud seadusandlikust võimust, ahendab kodanikudemokraatiat.

Eelpooltoodust lähtudes ESDTP XII kongress:
- kutsub üles Eesti kodanikke aktiivsusele 14. septembri rahvahääletusel;
- ütleb "Ei!" Eesti põhiseaduse muutmisele ja ühinemisele Euroopa Liiduga tänaseks terenduval kujul;
- kinnitab kõigile Eesti Vabariigi kodanikele, sõltumata nende poliitilistest veendumustest ja põlvkondlikust kuuluvusest: "Teie "EI!" rahvahääletusel on "JAH!" Eesti riigi ja rahva kestmajäämisele!"

Tallinnas, 10. mail 2003. a.
ESDTP XII kongress