home

 

Esilehele / Home

Uudised

Pressiteated
Materjalid
Välispoliitika

Euroopa Vasakpartei

Kodulehekülg
EV Põhikiri
EV Manifest
   
 

Euroopa Vasakpartei

Manifest

Euroopa Vasakpartei asutamise kongressil
Rooma, 8-9 Mai, 2004

Euroopas algab uute lootuste aeg. Uus nägemus tiivustab järjest suuremat hulka eurooplasi ja ühendab nad võimsaks jõuks, et seista vastu kapitalistliku ühesuunalise tee survele, mis püüab vangistada inimsugu uue ühiskondliku ja sotsiaalse allakäigu lõksu. Rahvaste ja tavakodanike teadvuses valdavad turvatunde puudumine, ebakindlus ja kartus. Jõuliselt tõuseb uus vastupanu kapitalistlikule ekspluateerimisele. Tekkinud on võimalus muutusteks, mis läbiks nende inimeste elusid, keda üha jõulisemalt mõjutavad kapitalistlikust globaliseerumispoliitikast tulenevad probleemid.

Maailmas on tekkinud uued võimuvormid, mis toovad kaasa rahvusriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja Teise Maailmasõja järgsete heaoluühiskondade kriisi. Igikestva sõja teooria, mida praegu esindab Bushi doktriin, ning sellest sõjast toituva terroristliku vägivalla keeris põhjustavad ebavõrdsuse kasvu ja demokraatia ruumi ahenemist.
Meie jaoks on rahvusvahelises poliitikas just Euroopa teistsuguse ühiskonna loomise eest võitluste taassünni paik. Rahu saavutamine ja praeguse kapitalistliku ühiskonna muutmine on meie töö eesmärk. Me püüdleme ühiskonna poole, mis ületaks kapitalistliku ja patriarhaalse loogika. Meie siht on inimeste areng, meeste ja naiste vabastamine kõigist rõhumise, ekspluateerimise ning eemaletõrjumise vormidest.

Me toetume nii riikidesiseselt kui ka rahvusvaheliselt sotsialismi, kommunismi ja ametiühinguliikumise, feminismi, feministliku liikumise ja sugudevahelise võrdsuse, keskkonnaliikumise ja jätkusuutliku arengu, rahu ja rahvusvahelise solidaarsuse, inimõiguste, humanismi ja antifašismi, edumeelse ja liberaalse mõtte väärtustele ning tavadele.

Me näeme vasakpoolse poliitika ülesannet Euroopas laiapõhjalise ühiskondliku ja poliitilise liidu loomises, mis muudaks poliitikat radikaalselt, kavandades konkreetseid alternatiive ning ettepanekuid olemasolevate kapitalistlike ühiskondade hädavajalikuks ümbersünniks. Me näeme oma kohustust ja võimalust pöörduda kõigi poole, kes nõuavad isikliku enesemääratluse ja elu eeltingimusena õiglasemat ühiskonda. Me tahame kehtestada püsiva vasakpoolse poliitika sõltumatu, enesekindla poliitilise projektina, mis aitab kaasa solidaarsuse ning demokraatlike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste alternatiivide tegelikkuseks muutmisele.

Seetõttu muutub Euroopa Liit koos kogu Euroopa mandriga üha tähtsamaks alternatiivsele poliitikale – lisaks rahvusriikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste tavapärasele poliitilisele tasandile ning lahutamatuna maailmasündmustest.
Seetõttu vaatleme me "maailmamuutmisliikumiste" üleilmset ulatust, suurenevat mõttevahetust, vastastikust koostööd, samuti selle mõjusid traditsioonilistes ühiskondlikes, ametiühingu-, feministlikes, keskkonna- ja demokraatlikes liikumistes uue muutuste nõudmise valguses. Kõik need liikumised vastutavad tugevate maailmavõimude "eraruumi", seades sellele vastu "avaliku ruumi", kus tegutsevad mitmesugused jõud, kes soovivad tagasi saada põhiõigusi: rahu, demokraatia, ühiskondlik õiglus, vabadus, sugude võrdsus ja austus looduse ees. Poliitiline vasakpoolsus kuulub nende hulka. See annab muutmise poliitikale uue ressursi.

Mitmesugustes Euroopa riikides tähistasid äärmuslikud kultuurilised ja poliitilised kogemused ning ühiskondlikud võitlused Euroopa ühiskonnamudeli esialgset olemust. Me otsime neid poliitilisi ja kultuurilisi juuri, mis määratlevad kõike seda tänapäeval, eriti Maastrichti lepingu poliitika ja Euroopa Keskpanga otsuste kaudu. Euroopas kannatavad inimesed globaalse kapitalistliku poliitika all. Poliitika, mida valitsused rakendavad suurkapitali ja lobbyde huvides, õõnestades solidaarsust ja rasketes heitlustes võidetud ühiskondlikke saavutusi. Me ei otsi turuväärtusi. Kõikjal rünnatakse pensionisüsteeme, lammutatakse ja erastatakse sotsiaalkindlustust, allutatakse avalikke teenuseid ning elutähtsaid alasid nagu tervis, haridus, kultuur ja ühisvara nagu vesi ja muud loodusvarad turureeglitele, muudetakse pealiskaudseks ja hoolimatuks tööturg. Tugevneb ametiühingute allasurumine ja sisserände kriminaliseerimise poliitika.

Kõik on kaubastatud. Tööjõust kogu eluringini. Tänases Euroopas kasvavad tööpuudus, kindlusetus, väline militariseerimine, mida näitlikustavad Balkani, Afgaani ja Iraagi sõjad, ning sisemine militariseerimine repressiivsete ja vabadusevaenulike seaduste abil kõigi vastu, kes ei poolda uusliberaalset poliitikat. See protsess võõrandab järjest suuremaid ühiskonna osi poliitikast ning tekitab sõdu vaeste vahel, populismi, rassismi ja antisemitismi taastulekut.
Euroopa kolmanda tee sotsiaaldemokraatlik kontseptsioon on läbi kukkunud, sest see ei vastustanud niisugust arengut ega pakkunud alternatiivi, aidates seega toimuvale kaasa. See loob võimalusi ja paneb suurema vastutuse vasakpoolsusele, mis soovib olemasolevat maailma muuta. Ent me ei saa käia sama tavapärast rada nagu 20. sajandil, mis tõi revolutsiooniliselt innukatele jõududele suuri saavutusi, aga ka suuri lüüasaamisi ja tragöödiaid.

Ühiskonna muutmiseks peame me oma tegevust laiendama. Euroopas on alternatiivse, radikaalse, keskkonnateadliku ja feministliku vasakpoolsuse loomine uue, just algava tsükli väljakutse. See uus poliitiline jõud võib ületada liikumiste pluralistliku iseloomu, sest me tahame rajada uue suhte ühiskonna ja poliitika vahel.

Me tahame luua uue Euroopa kava ning anda Euroopa Liidule uue sisu: sõltumatu Ühendriikide ülemvõimust, avatud maailma lõunaosale, ühiskondlikult ja poliitiliselt mudelilt alternatiivne kapitalismile, aktiivne kasvava militariseerimise ja sõja vastu. Soodustaks respekti keskkonnakaitse ja inimõiguste, sealhulgas ühiskondlike ja majanduslike õiguste, vastu. Me pooldame kodanikuõiguste andmist kõigile Euroopa elanikele.
Me igatseme Euroopat, mis oleks vaba Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Valuutafondi demokraatiavaenulikust ja uusliberaalsest poliitikast. Euroopat, mis keelduks NATOst, võõrvägede baasidest ja ükskõik millisest Euroopa sõjaväest, mis tooks kaasa suureneva sõjalise võistluse ja võidurelvastumise kogu maailmas. Me igatseme rahu ja solidaarsuse Euroopat, mis oleks vaba tuuma- ja massihävitusrelvadest, Euroopat, mis ei tunnista sõda rahvusvaheliste pingete lahendamise vahendina. Eriti puudutab see Iisraeli-Palestiina kokkupõrget, mis tuleks lahendada vastavalt ÜRO resolutsioonidele.

Meie – selle mandri vasakpoliitilised jõud – tahame aidata tõusta uuel muutuste jõul. Meie – kommunistliku, sotsialistliku, demokraatliku, ökoloogilise, feministliku taustaga uusliberalismi vastased ja ühiskonna muutumist pooldavad parteid ning poliitilised organisatsioonid – tahame luua uue poliitilise jõu: Euroopa Vasakpartei.

Me tahame anda kehastuse sellele lootusele, mis aitab meil uutel tingimustel lahendada globaliseerumise, maailmarahu, demokraatia ja ühiskondliku õigluse, sugude võrdsuse, puudega inimeste iseotsustamisõiguse, jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu, konkreetsete kultuuriliste, usuliste, ideoloogiliste nähtuste või seksuaalsete suundumuste austamise küsimusi.

Me näeme vajadust Euroopa altpoolt tuleva ühiskondliku ja demokraatliku muutmise järele. Jah, käes on aeg tugevdada võitlust, mis muudab küsitavaks ülipüha "vaba konkurentsi ja turumajanduse" dogma, rahaturgude ja rahvusvaheliste korporatsioonide võimu, ning teeb selle asemel meie kodanikud aktiivseteks osalejateks nende nimel läbiviidavas poliitikas.
Vaadates näkku majanduskriisile ja tööpuuduse kasvule, tuleb "stabiilsuspakti" ja Euroopa Keskpanga suundumusi rünnata, et jõuda lähemale teistsugusele majandus- ja sotsiaalpoliitikale ning ühiskondlikele prioriteetidele, mis soodustavad täistööhõivet ja koolitust, avalikke teenuseid ja julget investeerimispoliitikat keskkonna nimel. Kehtestada tuleb kapitalivoogude maksustamine. Eelistusi tuleb muuta – soodsaks inimolenditele, mitte rahale.

Me võtame kõikjal Euroopas vastu ülesande kaitsta palgatöötajate õigusi nende töökohtades. Me leiame, et avalikud teenused on asendamatu vahend, et tagada kõigile võrdne ligipääs haridusele, veele, toidule, tervisele, energiale ja transpordile. Me pooldame kaasajastatud, hajutatud ja demokratiseeritud avalikke teenuseid, mis tagavad igaühele ühiskondlikud õigused.

Viimati ühines Euroopa Liiduga kümme riiki ja teisedki on ilmutanud liitumissoovi. Aga nii nendes riikides kui ka juba Euroopa Liidu liikmesriikideks saanud maades leidub märkimisväärseid poliitilisi ja ühiskondlikke jõude, kes suhtuvad laienemisse ettevaatlikkuse või varjamatu vaenuga. Neid suundumusi toetavad Euroopa Liidu praegustest strateegilistest valikutest tulenevad väljapääsmatud olukorrad.
Samuti mõistab Euroopa Vasakpartei praegu Euroopa Liidust välja jäänud riikide – nagu Balkanimaade ja muude Ida-Euroopa riikide – raskusi, mis põhiliselt tulenevad nende muutumisest, ja sellest tekkivat dilemmat, kas areneda iseseisvalt või ühineda kapitalistliku Euroopa integreerumisega keskmise pikkusega strateegiana kõigi nende läbitud ja toimuvate muudatuste tõttu ühiskonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks. Nendes riikides on Euroopa vasakpoolsed valmis koos kõigi kohalike demokraatlike jõududega kaitsma demokraatiat, rahu ja ühiskondlikku õiglust, ühiskonna ja majanduse arengut ning tugevdama demokraatlikke institutsioone.
Me tahame tegutseda nii, et valitavatel institutsioonidel nagu Euroopa parlament ja riiklikud parlamendid, samuti esindajatekogudel (majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee) oleks rohkem tegutsemis- ja kontrollivolitusi. Tänapäeval, olenemata meie üldisest arvamusest arutletava põhiseadusliku lepingu kohta, oleme me vastu Kõikvõimsale Direktoraadile. Samuti ei lepi me nende sooviga suruda meile peale ultraliberaalsed majanduskriteeriumeid ja militariseerimist, mis toob kaasa ühiskonna tõsise allakäigu.

Me püüdleme lakkamatult, et laiendada kodanike osalust ja kontrolli Euroopa rajamise kõigil tasanditel ja igas järgus.

Lõpetuseks, Euroopa kriisi südames on Demokraatia. Aastakümneid on Euroopa Liitu ehitatud ülaltpoolt, jättes tähelepanuta kultuuride ja keelte värvika külluse – ilma siinsete inimesteta ja sageli nende vastu.

Üht-teist hakkab aga juba muutuma. Ametiühingute, töölisklassi ja kodanike võimsad sõjavastased väljaastumised on hakanud olukorda muutma. Ainult paari aastaga on need andnud suure panuse laiapõhjalisse koondumisse rahu, inimõiguste võrdsuse, meie planeedi austamise kaitseks. Ühiskonda muutva poliitilise jõuna tahame aidata kaasa sellele uuele liikumisele, mis sihikindlalt ründab uusliberaalset poliitikat. Sotsiaalfoorumid on olnud elutähtsad hetked arutlusteks, vaidlusteks ning kodanikutasandil praegusele uusliberaalsele Euroopale alternatiivide kavandamiseks. Ühiskondlikel liikumistel, ühiskonna ja kodanike võitlustel on oma dünaamika, oma sõltumatu analüüs, ettepanekud ja algatused. Me pooldame mitte ainult töötajate ja ametiühingute õiguste kaitsmist diskrimineerimise eest, vaid ka töötajate õiguste suurendamist, sealhulgas töötute ja ebakindla töökohaga töötajate puhul, suurendades demokraatiat töökohal ning majanduselus kõigil tasanditel, ka üle-euroopalisel.

Me pooldame alternatiivset ühiskondlikku, ökoloogilist, jätkusuutlikku arenguteed ning majanduse ümberkorraldamist keskkonna- ja kliimakaitse alusel vastavalt ettevaatuspõhimõttele keskkonnasõbraliku tehnoloogia, elupikkuse ühiskondliku solidaarsuse, uute töökohtade loomise ning maailma hädapiirkondade toetamise kaudu.
Me toetame regioonide komitee ning sotsiaal- ja majanduskomitee suurendatud rolli Euroopa Liidu demokraatliku regionaalpoliitika oluliste institutsiooniliste organitena, kes võtavad osa otsuste langetamisest Euroopa institutsioonides.

Euroopa Liidus põrkavad kokku mitmesugused huvid. Meie jaoks loob see uudse poliitilise ruumi klassivõitlusele ning töötajate ja demokraatia huvide kaitsele, Euroopa ühiskonnale tema organisatsioonide ja institutsioonidega, mille hulgas on ka Euroopa Parlament.
Euroopa Vasakpartei võtab endale kohustuse anda oma panus tagamaks, et meie soovitud suured muutused saaksid tõeks – rahu, demokraatia ja ühiskondliku õigluse pideva suurenemise kontekstis.
Võidelgem koos uue ühiskonna eest, õiglase maailma eest, mis on vaba ekspluateerimisest ja sõjast.


Me ütleme koos, et uus Euroopa on võimalik. Tulevik on siin – ajalugu ei lõpe iial.

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Euroopa Liit ja ESDTP