Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

 KAVAND LÄHITULEVIKU EESMÄRKIDE PLATVORMIKS

 

 

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI

POLIITILINE PLATVORM

“Prioriteetidest ja taotlustest lähitulevikule”

 

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongress _____ 2008.a.,

·        luues Eestile unikaalse keeleliste kogukondade ja rahvusülese, solidaarsusel tugineva poliitilise struktuuri,  

·        pidades silmas vajadust tulla avalikkuse ette uuendatud poliitiliste taotlustega  Eesti lähitulevikuks,

·        aidata kaasa  euroopaliku poliitilise kultuuri kujundamisele laias avalikkuses ja kodanikuliikumistes,

·        rõhutades oma vasakpoolset maailmavaadet  eilsele, tänasele ja homsele

 

rõhutades Eesti sotsiaalmajanduslikke arenguid hinnates, et:

·        Kapiali akumulatsiooni esimene faas – nn. metsik kapitalism – on jäämas minevikku. Samm sammult formeerub stabiliseeruv, “tsiviliseeritud” kapitalism, Eesti elanikkond on polariseerunud sotsiaalseteks gruppideks oma klassikaliste erihuvidega. Ülim rikkus ja ülim vaesus äärmustena ja varaline kihistumine suurearvuliseks kehvikkonnaks ja selle kõrval arvestatavaks keskklassiks on stabiliseeruva ühiskonna reaalsused. Mõlemad Eesti keelelised kogukonnad on  oma sotsiaalselt struktuurilt identsed, sisaldades sügavat varalist kihistumist. Sotsiaalse identiteedi tunnetus nii kehvikkonna kui kesklassi piires ei ole veel omandanud vana Euroopa “tsiviliseeritud kapitalismile” omast  selgust ega traditsioone.

·        Eesti otsib endiselt oma rahvuslikku mudelit “tsiviliseeritud kapitalismi” raames. Valitsev on olnud tendents amerikanistlikule “liberaalsele turumajandusele” erinevalt vanas Euroopas valdavale “solidaarsele kapitalismile”. Eesti on sellega ennast selgelt eristanud euroopaliku arengu mudelist;

·        Avatud majanduspoliitika tulemusel pärale jõudnud majanduslangusega üheaegselt on Eesti lõplikult kaotamas oma tööstuslikku potentsiaali. Põllumajandustootmine ei ole enam võimeline tagama Eesti sisevajadusi. Eesti majandus on muutunud kitsalt teenindusliku toimesfääri valdkonnaks, siit johtuva kaubandusbilansi sügava defitsiidiga,

·        Majanduslangus koos kontrollimatu hinnatõusuga, milles olulist osa omab vahenduslik juurdehindlus nii hulgi kui jaekaubanduses, on kaasa toonud elatustaseme languse. Elukvaliteeti tagavad materjaalsed hüved ja teenused ei ole väga suurele osale Eesti elanikest kättesaadavad,

·        Sisemaise sotsiaalpoliitika rõhutatud paremliberaalne suund on tõsiselt deformeerinud tavainimesele eluliselt olulisi eluvaldkondi: pensionikindlustust, sotsiaalkindlustust, tervishoiu kättesaadavust. Ühiskonna kohustuste järjekindel panek riigilt eraisikutele, eraõigusliku kindlustuse põhimõtte realiseerimine tervishoius ja töötukindlustuses, analoogse mudeli rakenduslikud taotlused sotsiaalhoolekandes, tööõiguslike garantiide piiramine on sotsiaalse elustandardi teadlik kitsendamine väikesearvulise kõrgklassi majanduslikes huvides,

·        Hariduspoliitika on toonud kaasa kõrghariduse valdavalt tasulise iseloomu, alg- ja põhiharidus, mille eest riik on vastutuse lükanud kohaliku omavalitsuse õlgadele,  domineerib elitarism, mille arenguliseks elemendiks on  tasuline alg- ja põhiharidus  tekkivate erakoolide näol. Haridusliku taseme kvaliteeti alandavalt mõjub smsmoney oluliselt venekeelse keskkooli ja gümnaasiumi järk-järguline üleviimine  riigikeelsele õppele. 

 

deklareerib oma poliitilise tegevuse eesmärkidena ja lähikümnendi poliitiliste taotlustena alljärgnevat:

·        Euroopa Liidu vasakpoliitilise platvormi energiline tutvustus Eesti laiale poliitilisele ja ühiskondlikule avalikkusele. Euroopa Vasakpartei, EL teiste liikmesriikide vasakparteide poliitiliste taotluste, Euroopa parlamendi fraktsiooni Ühendatud vasakpoolsed/ Põhjala vasakrohelised parlamentaarse tegevuse ja selle eesmärkide intensiivne propaganda Eestis. Vasakpoolsus ei ole Venemaa  ja ajaloo hämarikku kadunud NõukogudeLiidu fenomen. Vasakpoolsus on normaalse Euroopa normaalne poliitiline praktika.

·        Garanteeritud sotsiaalne julgeolek kõigile, mis väljendub võimaluste loomiseks omada tööd vaatamata ühiskonna regionaalse arengu erinevatele tasemetele. Riik ja munitsipaliteet peavad  sekkuma tööhõive tagamise protsessi. Vajadusel ka tööturgu stabiliseeriva riigi- ja munitsipaalettevõtluse laiendamise teel. Riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt tagatava sotsiaalse teenuse erasektorilt sisseostu piiramise on üks tee avaliku sektori kohaloleku tagamisel inimeste eksistentsiaalsete probleemide lahendamisel . Riigiettevõtluse eesmärgiks ei ole kasum vaid turge stabiliseeriv roll.

·        Garanteeritud vabadus inimõiguste näol. Oluliseimaks inimõiguseks peab Eestimaa Ühendatud Vasakpartei õigust mitte tunda materiaalset viletsust. Selle tagatiseks peab saama palkade ja pensionide indekseerimine nii avalikus kui erasektoris vastavalt inflatsioonilistele muutustele, rehabilitatsioonile suunatud tasuta sotsiaalne teenus. Maailmavaatelised ja ajaloo interpretatiivsed vaated ja nende erinevus valitsevast maailmavaatest ja riigiajaloo kontseptioonist on lahutamatu osa vabadusest.

·        Tervishoid – mitte kaubalis-rahaline “tervishoiuteenus” vaid põhiseadusega deklareeritud garanteeritud tervishoid. Tervishoiu taasviimine kohaliku omavalitsuse pädevusest riigi pädevusse, tervishoiu rahastamine otse riigieelarvest, s.h. sotsiaalmaksu kõrval ka üldtuludest, sotsiaalmaksu arvel vaid ravi enda, mitte sellega seotud kolmandate kulude rahastamine.

·        Venekeelse vähemuse kaasamine riigi poliitilise tuleviku otsustuse protsessidesse – neile nii  aktiivse kui passiivse valimisõiguse andmine Euroopa parlamendi kui kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

·        Eesti välispoliitika Euroopa-kesksuse eelistust amerikanismikesksusele  - seda nii Euroopa Liidu ühise välispoliitilise joone kujundamisel kui NATO poliitilistes valikutes osaledes kui ka Eesti-USA kahepoolsete suhete rõhutatult Euroopa ühistele huvidele ülesehitust käsitlevalt.

 

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei deklaleerib oma praktiliste poliitiliste sammudena programmiliste ja taktikaliste eesmärkide saavutamisel:

·        Euroopalikku vasakideoloogiat, Euroopa Vasakparteid ja Euroopa parlamendi Vasakfraktsiooni seadusandliku praktika tutvustuseks kakskeelse ajaleheväljaande ellukutsumine

·        Poliitilise ühistöö süvendamine Euroopa Vasakpartei ja tema  liikmesparteidega kogu Euroopas,

·        Keeleliste kogukondade vahelise poliitilise lõhestatuse vähendamine lähieesmärgiga  anda nii aktiivne kui passiivne valimisõigus nii kohalike omavalitsuste volikogude kui Euroopa parlamendi valimistel kõrvuti Eesti Vabariigi kodanike ja Euroopa liidu teiste liikmesriikide kodanikega ka kolmandate riikide kodanikest ja kodakondsuseta isikutest pikaajalistele(alalistele)  Eesti elanikele.

·        Riigipoliitika ümberkujundamine paremliberaalselt amerikanistlikult mudelilt vasakliberaalsele euroopalikule  sotsiaalriikluse mudelile. Eesti mudel on Saksamaa ja Skandinaavia – mitte Singapur ja Hongkong. Meede hõlmab proportsionaalse tulumaksu asendamist astmelise tulumaksuga; tasutud käibemaksu või selle osa tagastust riigi poolt üheaegselt tuludeklaratsiooniga madala sissetulekuga ja paljulapselistele peredele; keskmise pensioni tagamist 40% tasandil keskmisest palgast, igaaastase isikliku pensionikoefitsiendi arvestusliku alusena alampalgalt makstava sotsiaalmaksu  määra sidumist koefitsiendiga “1”; riikliku alampalga seotust elatusmiinimumi ja reaalse elukalliduse tasemega; munitsipaalse ja riikliku elamuprogrammi raames kodutuse likvideerimine ja taastekke välistamine; arstiabi laiendamine kõigile vaatamata haiguskindlustuse olemasolule;

·        Võimuvolituste optimeerimine keskvõimu (Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid) ja kohaliku omavalitsuse (linna ja vallavalitsused) vahel.  Sotsiaalse teenusega seotud funktsioonide optimeerimine, s.h. osade funktsioonide kohalikult omavalitsuselt riigi vastutusele tagastus lähtuvalt kohalike omavalitsuste haldus- ja finantssuutlikkusest; põhimõtteline otsus reformimata riigimaa munitsipaalomandisse andmine  kohta; linnades korteriühistute smslaen investitsioonisuutlikkuse programmides osalemine eesmärgiga ühistulise elamufondi tehniline rekonstrueerimine riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusel.

·        Kohtusüsteemi ümberkorraldus, s.h. põhiseaduslike erikohtute loomise teel, kiire ja efektiivse õiguskaitse tagamine seda vajajaile.

·        Kodanikuliikumiste üleriigilistele keskorganitele kui osalusdemokraatia kandjatele reaalse võimaluse seadustamine osalemiseks seadusloome protsessis nii riiklikul kui munitsipaalsel tasandil; Kodanikuliikumiste üleriigiliste keskorganite funktsionaalse võimekuse rahastus riigieelarvest.

·        Osalust 2009.a. Euroopa parlamendi valimistel ja kohalike omavalitsuste volikogude valimistel rahvusülese solidaarsuse ja euroopa traditsioonilise vasakpoolsuse platvormilt liitunud partei laiapõhjaliseks tutvustuseks nii venekeelsele kui eestikeelsele kogukonnale. Fraktsiooni moodustamine Riigikogus 2011.a. valimiste järgselt .

 

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongress

___________ , 2008.a.

 

 

 

                          

 

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika