Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

KAVAND PÕHIKIRJA MUUDATUSTEKS 

 

 KAVAND

 

EESTI VASAKPARTEI

XIV (LIITUMIS)KONGRESSI

OTSUS

 

Tallinnas, __.__.2008.a.

 

EESTI VASAKPARTEI  PÕHIKIRJA MUUTMISEST JA TÄIENDAMISEST .

 

 

1.Pealkiri muuta  ja sõnastada :

I“EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI”

 

2. Preambulat täiendada viienda lausega järgnevas : “Muudetud Eesti Vasakpartei XIV (liitumis)kongressil __ mail 2008.a.”

 

3. Osa I ,“Üldalused” punkt 1 esimene lause muuta ja sõnastada :

“1. Erakonna nimi on : Eestimaa Ühendatud Vasakpartei “

 

4.Asendada läbivalt Põhikirjas  erakonna nimi “Eesti Vasakpartei” nimega “Eestimaa Ühendatud Vasakpartei”.

 

5.Täiendada Põhikirja alapeatükiga IV¹ alljärgnevas:

 

“IV¹. “ÜLEMINEKUPERIOODI ERISUSED ERAKONNA LAIENEMISEL LIITUMIStE TEEL”

 

62. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei laienemisel liitumiste teel kehtestatakse liitumiskongressil üleminekuperiood, mis ajutiselt peatab või muudab Põhikirja punktide 9,  20, 34.3, 38, 40 sätete toime.

 

63. Üleminekuperioodil kehtib Põhikirja punkt 9 järgmises redaktsioonis: “9.Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmeks vastuvõtmise  otsustab soovija kirjaliku avalduse põhjal kohalik organisatsioon, selle puudumisel piirkonnaorganisatsiooni juhatus või piirkonnaorganisatsiooni kontaktisik, partei liikmeks vastuvõtu õigust omab ka registreeritud üleriigilise fraktsiooni esimees”

 

64. Üleminekuperioodil kehtib Põhikirja punkt 20 järgmises redaktsioonis: “20.Üleminekuperioodil moodustatakse piirkonnaorganisatsiooni juhtorganid üleriigiliste fraktsioonide esildisel partei keskjuhatuse otsusega”

 

65.Üleminekuperioodil kehtib Põhikirja punkt 34.3 järgmises redaktsioonis: “34.3.Valib partei esimehed vastavalt liitumisprotsessis osalevate erakondade arvule, keskjuhatuse liikmed  võrdsel arvul vastavalt iga liitumisprotsessis osaleva erakonna ettepanekule, asendusliikmed  vastavalt  iga liitumisprotsessis osaleva erakonna ettepanekule”

 

66. Üleminekuperioodil kehtib Põhikirja punkt 38 järgmises redaktsioonis: “38.Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esimeeste ja keskjuhatuse volitused kestavad kuni üleminekuperioodi lõpetamiseni partei korralise kongressi poolt. Esimehed ja keskjuhatus on kongressi ees aruandekohuslased. Eesti Vasakpartei esimehed juhivad keskjuhatuse tööd”.

 

67. Üleminekuperioodil kehtib Põhikirja punkt 41 teine lause järgmises redaktsioonis: ”Keskjuhatuse tööd  juhivad kongressil valitud partei esimehed rotatsiooni alusel”.

 

6. Muuta kehtiva Põhikirja punktide 62, 63, 64, 65 numeratsiooni ja lugeda loetletud punktid  punktideks nr. 68,69,70,71.“.

 

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei  XIV (liitumis) kongress.

 

Kongressi juhatajad:

 

____________

___________

 

 

 

                          

 

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika