ESDTP NOORTESEKTSIOONI OSALEMINE SUNi PÕHJA-BALTI PROJEKTIS 1998. AASTAL


Selgituseks: Järgnevalt leiate lühiülevaate ESDTP Noortesektsiooni olulisimast rahvusvahelisest ettevõtmisest perioodil 1993-1999. Lühiülevaade on koostatud 1999. aastal ja kuulub ülevaatesse "Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Noortesektsiooni kujunemisest ja tegevusest aastatel 1990-1999". Väljavõte on tehtud ESDTP kodulehekülje jaoks Internetis veebruaris 2001.


I Lühiülevaade

09. märtsil 1998. a. sai ESDTP Noortesektsioon Marianne Millsteinilt, kes vastutas Norra Sotsialistlikus Noorteliigas (SU) Põhjamaade Sotsialistlike Noorsoo-organisatsioonide Ühenduse (Sosialistisk Ungdom I Norden = SUN) tegevuse eest ja oli 1998. aastal SUNi Põhja-Balti projekti juht, e-maili SUNi Põhja-Balti projekti (edaspidi SUNi projekt) 1998. aasta kavaga ja palvega, et ESDTP NS aitaks SUNi sidemete loomisel Baltikumi noorteühendustega. SUNi projekti esimese kahe etapina oli M. Millsteini teates märgitud: 1) SUNi delegatsiooni reis Baltikumi suvel 1998 tutvumaks Eesti, Läti ja Leedu vasaknoortega ja kolme riigi ajaloo ning tänase sotsiaalpoliitilise olukorraga ja 2) Põhjamaade ja Balti riikide vasaknoorte ühisseminar sügisel. Oma valmisolekust SUNi projektis aktiivselt osaleda teatas ESDTP e-mailiga järgmisel päeval.

Märtsis pöördus ESDTP NS ettepanekuga ESDTP Noortesektsiooni kõrval SUNi projektis osalemiseks kuue noorteühenduse poole. EV Haridusministeeriumi noorsoo- ja huvihariduse osakonna peaeksperdilt Kadi Ardelilt saadi Läti ja Leedu noorsooühenduste katusorganisatsioonide kontaktandmed. Märtsi lõpul saatis ESDTP NS SUNile kõrvuti ESDTP Noortesektsiooniga SUNi projektis osaleda soovivate Eesti noorteühenduste - Uus Eesti, Eesti Ametiühingute Keskliidu Noortekomisjon, Eesti Noorte Looduskaitse Ühing, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Punase Risti Noored ja Eesti Gümnasistide Liit - kontaktandmed ja samuti Leedu Leiboristliku Noorteühenduse ning Läti ja Leedu noorsoo nõukogude kontaktandmed. Peale esimeste sidemete loomist Läti Sotsiaaldemokraatliku Noorte Organisatsiooniga SDJO (ühendus loodi aprillis '98) mai algul esitas ESDTP NS SUNi projektis osalejaks ka SDJO.
SUNi delegatsiooni Eestis vastuvõtmisega seonduvat arutati SUNi projektis osalevate noorteühenduste (5 ühendust 7-st) esindajate lühinõupidamisel Eesti Noorsooühenduste Kogu seminaril Sangastes 26. aprillil 1998. Leiti, et võimalusel võiks korraldada ühisseminari.
03. juunil tuli SUNilt teade, et SUNi noored on Tallinnas viis päeva juuni lõpul - juuli algul ning palve, et ESDTP NS korraldaks neile rea kohtumisi. SUNi delegatsiooni vastuvõtmine oli põhiküsimuseks 08. juunil 1998 ESDTP Noortesektsiooni esimehe Mati Luukase osavõtul toimunud ESDTP Noortesektsiooni Tallinna Ühenduse koosolekul.
15. juunil saadi SUNilt info, et SUNi kuueliikmeline delegatsioon - 2 noort Norra Sotsialistlikust Noorteliigast, 1 noor Rootsi ühendusest Vasaknoored, 1 noor Soome Demokraatlikust Noorsoo Liidust ja 2 noort Taani Sotsialistliku Rahvapartei Noorteühendusest - viibib Tallinnas 29. juuni hommikust 03. juuli hilisõhtuni.
Osaledes 19. - 22. juunil 1998 külalisena Norra Sotsialistliku Noorteliiga 16. kongressil Oslos, kooskõlastas Pille S^alamov Marianne Millsteini ja Ola Thoreseniga (SUNi delegatsiooni liige Norrast) SUNi delegatsiooni Tallinnas viibimise programmi.

SUNi delegatsiooni Tallinnas viibimise (29.06. - 03.07.98.) kohtumised:
29. juunil - ajaloolase Juhan Tammega Eesti poliitilise lähiajaloo ning Tööpartei arengu teemal.
30. juunil - ESDTP esimehe Tiit Toomsalu ja Ehitajate Ametiühingute Liidu esimehe Rein Nokkuriga ESDTP tänase päeva ja Eesti sotsiaalse olukorra teemal.
30. juunil - ühendusega Uus Eesti.
01. juulil - Haridusministeeriumi noorsoo- ja huvihariduse osakonna peaeksperdi Kadi Ardeliga Eesti noorsooliikumise ja -poliitika teemal.
01. juulil - EV Riigikogu liikme, Maaliidu esimehe Arvo Sirendiga Eesti maaelu arengu teemal, enne kohtumist toimus ekskursioon Toompea lossis.
02. juulil - ESDTP Noortesektsiooni juhtide ja SUNi delegatsiooni omavahelisel kohtumisel keskenduti ESDTP NSi ja SUNi, aga samuti kogu Balti mere regiooni vasaknoorteühenduste vahelise koostöö võimalustele. SUNi delegatsioon võttis kaasa Mati Luukase tervituskirjad üleandmiseks ESDTP Noortesektsiooni partneritele Lätis ja Leedus.
03. juulil - Eesti Ametiühingute Keskliidu Noortekomisjoniga ja õhtul veelkord ESDTP NSi esindajaga.

***************

17. augustil sai ESDTP Noortesektsioon SUNilt teate 23. - 25. oktoobril 1998. a. Stokholmis toimuva SUNi Põhja-Balti seminari (edaspidi SUNi seminar) kohta.
27. augustil saatis ESDTP NS SUNile lühikese enesetutvustuse seminari broðüüris avaldamiseks ja 04. septembril tuli SUNilt kutse ESDTP Noortesektsiooni kahe esindaja osalemiseks seminaril.
21. septembril pöördus SUN ESDTP Noortesektsiooni poole palvega, et ESDTP NS võtaks enda peale SUNi kongressi päevaks (25.10.) Baltikumi esindajate tegevuse ajakava ning omavahelise diskussiooni ettevalmistamise. NS teatas oma nõusolekust SUNile 23. septembril. 24. septembril pöördus ESDTP NS Baltikumist SUNi seminaril osalevate ühenduste poole ettepanekuga 25. oktoobri programmi ühiseks ettevalmistamiseks. Eesti Ametiühingute Noortekomisjon vastas, et neil on 25. oktoobriks oma programm, Läti Sotsiaaldemokraatlik Noorte Organisatsioon (SDJO) oli ESDTP NSi ettepanekuga nõus ja tegi ka ettepaneku teema arutamiseks 22. oktoobril, kui SDJO esindus on Tallinnas, Läti ühendus "Võrdsed õigused" saatis oma ettepanekud diskussiooniks oktoobri keskel ja Leedu Leiboristlik Noorteühendus ei vastanud.
29. septembril tuli Juhan Tammele kutse, et ta osaleks SUNi seminaril eksperdina ja räägiks Baltimaade poliitilisest lähiajaloost.
Baltimaade esinduste tegevuse ajakava 25. oktoobriks kooskõlastas ESDTP NS SDJO-ga e-maili teel ning edastas SUNile 15. oktoobril, saades ka nõusoleku, et Baltikumi noored võivad osaleda SUNi kongressil. Oma ettepanekud Baltikumi esinduste diskussiooniks saatis ESDTP NS SUNile 19. oktoobril, seejuures oli tähelepanu suunatud Baltimaade vasaknoorteühenduste omavaheliste sidemete ning SUNi ja Baltikumi vasaknoorte vahelise koostöö arendamisele.
16. oktoobril tuli SUNilt posti teel SUNi seminari broðüür, milles on avaldatud seminari programm ja osalevate ühenduste enesetutvustused. Programmis on muuhulgas tekst: "Pühapäev. 08.00. Hommikueine. ESDTP Noortesektsioon valmistab koostöös teiste organisatsioonidega ette Baltimaade programmi. SUNi kongress".
20. oktoobril selgus, et laevade sõiduplaani muutuse tõttu on SDJO esindus Tallinnas ainult pool tundi 21. oktoobri õhtul.
22. oktoobril toimunud ESDTP NSi aktiivi ja ESDTP Noortesektsioonist SUNi seminarile sõitvate noorte nõupidamisel anti ESDTP NSi esindusele kaasa ESDTP Noortesektsiooni tutvustusmaterjalid ning Mati Luukase tervituskiri SUNi seminaril osalejatele.
SUNi seminaril Stokholmis 23. - 25. oktoobril osalesid ESDTP Noortesektsiooni esindajatena Karina Makarova ning Harju Orbudena ja Lastekodulastena Kasvanute Liidu noormees Aleksander Sentsenkov, Juhan Tamme osales seminaril ajaloo eksperdina.
26. oktoobril Tallinna tagasi jõudes ütles Karina Makarova, et ESDTP NSi esindajad olid Baltikumi noortest ainsatena Stokholmis ka 25. oktoobril.
04. novembril ESDTP Noortesektsioonis toimunud arutelul tõdesid Juhan Tamme ja Karina Makarova, et seminar. Juhan Tamme esinemine võeti hästi vastu.
29. oktoobril Marianne Millsteinilt saadud e-maili ja 16. novembril 1998 postiga tulnud kirja oluliseimaks infoks oli see, et SUNi kongress otsustas sidemete arendamist Baltimaade vasaknoortega kindlasti jätkata.

II SUNi Põhja-Balti projektis osalevate noorteühenduste tutvustus

Järgnevad lühitutvustused on koostatud SUNi Põhja-Balti seminari broðüüris ilmunud ühenduste enesetutvustuste ja ka uuemate teadete alusel.

SUN on oma olemuselt Põhjamaade vasakpoolste noorteorganisatsioonide koos-tööühendus. Koostöö põhineb regulaarsel infovahetusel, üksteise ürituste külastamisel ja üksteise abistamisel ning ühisaktsioonide korraldamisel. SUNi ühine poliitiline platvorm on piisavalt tugev, kuigi ühendusel pole oma programmdokumente. SUN kuulub Põhjamaade poliitiliste noorteorganisatsioonide koostöö-ühenduste (SUNiga analoogsed ühendused on kõigi poliitiliste suundade noortel) katusorganisatsiooni Põhjamaade Noorsoo-organisatsioonide Nõukogu (UNR), kelle aastakogunemised toimuvad Põhjamaade Nõukogu aastakogunemiste eel.

1. SUNi liikmesorganisatsioonid.

1.1. Norra Sotsialistlik Noorteliiga = Sotsialistlik Noorteliiga = Sosialistisk Ungdom = The Socialist Youth League of Norway = SU

Norra Sotsialistlik Noorteliiga loodi 1975. aastal Norra Sotsialistliku Vasakpartei iseseisva noorteühendusena. SU poliitilisel enesemääratlusel on kolm "sammast": 1) Norra neutraalsuse nõudmine ja võitlus nii Nõukogude kui ka Ameerika imperialismi vastu, 2) töö keskkonna säilimise, heaolu õiglasema jaotumise ja tarbimise taseme alanemise nimel, 3) feminism ja sugudevaheline võrdõiguslikkus.
Samuti pöörab SU tähelepanu noorte õigusele tööle, haridusele ja eluasemele. Ollakse Norra Rahvusliku Noorsoo Nõukogu liige. Tähtsal kohal on rahvusvaheline tegevus - SU on SUNi ja Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühenduse (ENDYL) liige, samuti kuulub SU mitmesse solidaarsusühendusse Norras ja Euroopa Antirassistlikussse ühendusse UNITED.

1.2. Rootsi ühendus Vasaknoored = Ung Vänster = Young Left of Sweden = UV

Vasaknoored on töölisliikumisest väljakasvanud noorteühendus. Olles aja jooksul läbi teinud väga suured muutused, on UV samas säilitanud palju ka oma ajaloost. Alati on suure tähelepanu all olnud antifaðism, antimilitarism ja internatsionalism. Oma politika rajatakse kaasaegse reaalsuse marksistlikule analüüsile ja feministlikule teooriale. Tegevust mõjutavad suuresti keskkonna-, rahu- ja naisliikumised. Tõsist tähelepanu pööratakse sotsiaalsele ja majanduslikule ebaõiglusele Rootsis, keskkonnaprobleemidele ja rikaste ning vaeste riikide vahelise erinevuse kasvule. Vasaknoored on Rootsi Rahvusliku Noorsoo Nõukogu (LSU) ja SUNi liige.

1.3. Soome Vasaknoored = Vasemmistonuored ry

Soome Vasaknoored (kuni mai 1999 Soome Demokraatlik Noorsooliit) on iseseisev poliitiline vasakpoolne noorteühendus. Vasaknoored pürgivad võrdse ja demokraatliku, elu ja ning mitmekesisuse austamisel põhineva ühiskonna poole nii Soomes kui ka kogu maailmas. Nõutakse inimeste võrdset kohtlemist ja poliitiliste õiguste ning kodanikuvabaduste tagatust inimestele kõikides olukordades, millega ühiskond võib vastamisi sattuda. Usutakse, et inimeste valikud ei tohi olla määratletud usu, nahavärvi, rahvuse, soo, põlvkonna, seksuaalsuse, perekondliku päritolu, tervise, ideoloogia või mingi teise samasuguse faktoriga. Propageeritakse turgude poolt haaratud võimu tagastamist demokraatlikult valitud organitele ja olemasoleva heaolu jaotamist nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. Keskkonnakatastroofi ärahoidmise ainsat teed nähakse Lääne rahvaste hoopleva tarbimise vähendamises. Toetatakse noorte kandideerimist nii Soome Vasakliidu (Soome vasakpartei) juhtorganitesse kui ka Vasakliidu nimekirjas riigi- ja kohalikesse võimuorganitesse. Korraldatakse koolitusi ja kultuuriüritusi. Vasaknoored on Soome noorsooühenduste katusorganisatsiooni Allianssi liige ja SUNi ning ENDYLi liige.

1.4. Taani Sotsialistliku Rahvapartei Noorteühendus = Socialistisk Folkepartis Ungdom= Youth of the Socialist People's Party = SFU

SFU on Taani Sotsialistliku Rahvaparteiga seotud poliitiline noorteühendus. SFU poliitilised ideaalid põhinevad demokraatial, solidaarsusel ja ökoloogial. Viimastel aastatel on läbi viidud mitmeid kampaaniaid - autoliikluse kasvu vastu, laste ja noorte õiguste eest ja Amsterdami Lepingu vastu. Samuti on kogutud raha Angoolas maa-miinide läbi kannatanute abistamiseks.

2. SUNi Põhja-Balti projektis osalevad Baltikumi noorteühendused

2.1. Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Noortesektsioon = Estonian Socialdemocratic Labour Party Youth Section

2.2. Eesti Ametiühingute Keskliidu Noortekomisjon = The Association of Estonian Trade Unions Youth Commission

EAKL Noortekomisjon loodi 24. aprillil 1997. aastal. Algul oli organisatsiooni eesmärgiks noorte huvide esindamine EAKL juhtorganites ja ka riiklikul tasandil. Nüüd on põhieesmärgiks osalemine sotsiaalsete probleemide lahendamisel noorte tasandil. Korraldatakse koolitusi ja üritusi noorte osaluse suurendamiseks ametiühinguliikumises. Osaletakse rahvusvahelistes projektides, seejuures on infovahetus parem Balti riikide Noorte Foorumi raames. Tihedas koostöös ollakse Soome Ametiühingute Noortega. 1999. aastal toimub Eestis Balti mere Ametiühingute Noorte teine konverents.

2.3. Ühendus Uus Eesti = New Estonia

Uus Eesti (veebruaris 2001 Eesti 4H) võttis 30. juunil 1998. a. vastu Tallinnas viibinud SUNi delegatsiooni.

2.4. Läti Sotsiaaldemokraatlik Noorte Organisatsioon = Socialdemocratic Youth Organisation of Latvia = SDJO

SDJO loodi 27. aprillil 1998. a. ja on tihedalt seotud Läti Sotsiaaldemokraatliku Parteiga. Organisatsiooni peamiseks eesmärgiks on noorte poliitikahuvi arendamine noortele sotsiaaldemokraatia ideede tutvustamise kaudu. Suhtlemisel teiste maade organisatsioonidega on oluline ühine vaatenurk. Korraldatud on mõned seminarid ja on osaletud Lätis ning Eestis toimunud üritustel. Kavas on koostada oma programm, mis sisaldaks mitmeid valdkondi - näiteks haridus, tervishoid, keskkond, kaitse jne., samuti on alustatud tööd oma ajalehe loomiseks. Ollakse huvitatud Põhjamaade vasaknoorte kogemuste tundmaõppimisest.

2.5. Läti liikumine "Võrdsed õigused" = Lidzieba = the Equal Rights Movement

"Võrdsed õigused" loodi 1993. aastal ühiskondliku liikumisena, kuid 1996. aastal kujunes ühendus poliitiliseks parteiks. Ühenduse tegevuses on oluliseimaks osalemine Läti parlamendi- ja kohalikel valimistel. Järjekindlalt kaitstakse kodakondsuseta inimeste huve Lätis, pooldatakse OSCE rolli suurenemist Euroopas ja ollakse kindel, et Läti peab olema neutraalne riik.

2.6. Leedu Leiboristlik Noorteühendus = Lietuvos Leiboristu Jaunimo Unija = The Labour Youth Union of Lithuania = LLJU

LLJU on sotsiaaldemokraatliku suunaga poliitiline ühendus, kes oma programmi ja põhikirja kinnitas 1992. aastal. Põhieesmärgiks on demokraatliku, seadustel põhineva kodanikuühiskonna loomine. Toetatakse Leedu Demokraatliku Tööpartei strateegiat ja Sotsialistliku Internatsionaali programmi. Algselt Leedu Demokraatliku Tööpartei noorteklubina loodud ühendusest on aja jooksul saanud poliitiline organisatsioon, kellel on oma koht Leedu poliitilisel maastikul. Leedu Demokraatlikku Tööparteid aidatakse valimistel, aga samuti referendumitel ja muude aktsioonide läbiviimisel. On korraldatud kohtumisi nii poliitikute kui ka kultuuriinimestega, samuti on seistud vastu vägivallale Leedu armees ja töötatud Verkai Lossi säilitamiseks. Ühendusel on mitmeid rahvusvahelisi kontakte.

III Kokkuvõtteks

SUNi Põhja-Balti projektis aktiivne osalemine on tänase ESDTP Noortesektsiooni ja Põhjamaade vasaknoorteühenduste senise koostöö tähtsaim sündmus ja ühtlasi olulisim rahvusvaheline ettevõtmine EDTP/ ESDTP Noortesektsiooni jaoks organisatsiooni senises tegevuses.


Märkus veebruaris 2001: Võib kindlalt öelda, et SUNi projektis osalemine aitas kaasa meie organisatsiooni saamisele Euroopa vasaknoorte pere liikmeks. 1999. aasta suvel võeti ESDTP Noortesektsioon Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühenduse (European Network of the Democratic Young Left = ENDYL) täisliikmeks.

Pille S^alamov

Piirkonnad
Ajalugu
Lingid