EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI NOORTESEKTSIOONI KUJUNEMISEST JA TEGEVUSEST AASTATEL 1990 -- 1999

Lühiülevaade

Selgituseks:

Kokkuvõte on koostatud ESDTP kodulehekülje jaoks Internetis veebruaris 2001 ja on täiendatud väljavõte oktoobris 1999 valminud 55-leheküljelisest ülevaatest. Kogumiku terviktekstiga, mille põhiosaks on ESDTP Noortesektsiooni tegevuse kronoloogiline ülevaade 1990 - 1999, saab paberkandjal tutvuda ESDTP Keskbüroos. Tervikteksti faili kujul saamiseks meilige esdtp@solo.ee

Saateks

Käesolevas ülevaates anname põgusa tagasivaate Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Noortesektsiooni (kuni 06.12.1997 Eesti Demokraatliku Tööpartei Noortesektsioon) moodustamisest 1993. aastal, samuti tema eesmärkide ja poliitiliste põhisuundade kujunemisest ning senisest tegevusest Eestis ja rahvusvahelisel tasandil.

Juba 90-ndate aastate algul tekkis arusaam, et iseseisvunud vasakliikumine vajab noorteühendust, kes aitaks kaasa selle liikumise ideede levikule ja rakendumisele taasiseseisvunud Eestis. EDTP esimehe Vaino Väljase poolt väljaöeldud mõte sai aluseks partei nooretorganisatsiooni loomisele ja tema õigusliku staatuse hilisemale määratlemisele.

Eestis kujunenud poliitiline olukord ei võimaldanud luua suure liikmeskonnaga vasakpoolset noorteühendust. Seetõttu on noortesektsiooni tegevus olnud suunatud ennekõike aktiivsele osalemisele Eesti Noorsooühenduste Kogu (ENK) kui Eesti noorsooühenduste katusorganisatsiooni tegevuses. See on võimaldanud leida väljundi omapoolsete seisukohtade väljaütlemiseks ja aidanud kaasa vahetul suhtlemisel noortega. Väga oluline on olnud teiste teavitamine sellest, et vasakpoolse mõt-telaadiga noorteühendus on olemas ja tegutseb. Samuti on olnud võimalus vahetult osaleda riikliku noorsoopoliitika kujundamisel.
Samaaegselt on laienenud Noortesektsiooni rahvusvaheliste kontaktide arv ja ulatus Euroopa riikides.

Kindlasti on jäänud palju vajalikku seni tegemata, kuid praegu on teie ees kokkuvõte ühest etapist vasakpoolse mõttelaadiga noorteühenduse kujunemisel Eestis.

Ühiskonna areng näitab, et tänaseks on Eestis tekkinud uus majanduslik ja ka poliitiline situatsioon, mis nõuab ESDTP Noortesektsiooni tegevuse jätkamist. Seda juba uuel tasandil.

Mati Luukas
ESDTP Noortesektsiooni esimees november 1993 - aprill 2000
Septembris 1999

ESDTP Noortesektsiooni (kuni 06. detsember 1997 EDTP Noortesektsiooni) senise tegevuse lühiülevaade

Tänase ESDTP Noortesektsiooni (ESDTP NS) tegevusele lõi eeldused noortetöö Vaino Väljase poolt juhitavas iseseisvas EKP-s (alates 28. novembrist 1992. a. EDTP-s).
EDTP Noortesektsiooni reaalsele tegevusele pandi alus 1993. aasta veebruaris EDTP Järvamaa piirkonnaorganisatsiooni noorte ja EDTP Tallinna noorte kohaliku organi-satsiooni liikmete poolt. EDTP noorteaktiivi esimene kohtumine toimus 27. mail 1993, septembris 1993 tehti EDTP juhtidele ettepanek Tööpartei noorteaktiivist EDTP Noortesektsiooni loomiseks ja 27. oktoobril 1993. aastal võttis EDTP Keskkogu juhatus vastu otsuse EDTP Noortesektsiooni moodustamise kohta. EDTP Noortesektsiooni aktiivi esimesel nõupidamisel 02. novembril 1993 valiti EDTP Noortesektsiooni esimeheks EDTP Järvamaa piirkonnaorganisatsiooni esimees, EDTP Keskkogu juhatuse liige Mati Luukas.
1996. aasta sügisel tegi EDTP Noortesektsioon EDTP juhtkonnale ettepaneku EDTP Noortesektsiooni õigusliku staatuse määratlemiseks ja 30. novembril 1996. aastal toimunud EDTP V kongressil sai EDTP Noortesektsioon EDTP iseseisvaks struktuuriosaks - EDTP Noortesektsiooni ettepanekul lülitati EDTP põhikirja peatükk "Noorte- ja naisorganisatsioonid'.
EDTP VI kongress muutis 06. detsembril 1997.aastal partei nimetuse Eesti Sotsiaaldemokraatlikuks Tööparteiks. Kokkuvõtte tekstis on partei nimetusena seega kasutatud kahte lühendit: EDTP ja ESDTP või kaldkriipsu abil mõlemat.
ESDTP Noortesektsioon on ESDTP osa ja samas iseseisev vasakpoolne noorteühendus. Allpool meie tegevuse mõlemast poolest lähemalt.

Tegevus Tööpartei osana

Tänase ESDTP Noortesektsiooni liikmed on aktiivselt osalenud tööpartei tegevuses nii kohalikul, piirkondlikul kui ka üleparteilisel tasandil alates 1990. aasta märtsist, s.o. EKP lõhenemisest tema XX kongressil ja isesisva EKP loomisest. Noortesektsiooni liikmed on töötanud partei juhtorganites, osalenud delegaatidena kõikidel partei kongressidel, kaasa aidanud Tööpartei põhidokumentide ja partei põhiseisukohtade koostamisele, sealhulgas tegi just NS 1996. aastal ettepaneku viia EDTP põhikirjast välja õigusjärglus EKP-ga. Alates Eesti Vabariigi 1992. aasta Riigikogu valimistest on Noortesektsiooni liikmed osalenud Tööpartei valimiskampaaniates kandidaatide ja kampaania läbiviijatena kõikidel riigikogu ja kohalikel valimistel.
Detsembrist '92 kuni novembrini '97 töötas EDTP Noortesektsiooni Tallinna Ühendus partei kohaliku organisatsioonina.
Eraldi vajab mainimist veel see, et EDTP/ ESDTP Noortesektsiooni liikmed on esindanud Tööparteid ka rahvusvahelises suhtlemises, sealhulgas Euroopa rohelisi ja vasakparteisid ühendava Uus Euroopa Vasakfoorumi töös.

EDTP/ ESDTP Noortesektsioon iseseisva vasakpoolse noorteühendusena Eestis

Noorteühendusena on EDTP/ ESDTP Noortesektsioonil olnud neli põhilist tege-vusvaldkonda.

Organisatsiooni arendamine

EDTP Noortesektsiooni põhitaotlused kinnitati 14. septembril '96 ja nende alusel on tänane ESDTP Noortesektsioon järjekindlalt tegutsenud.
Aja jooksul on organisatsiooni tegevusse liitunud mitme piirkonna noored ja nii osalevad juulis 1999 ESDTP Noortesektsiooni töös noored Hiiumaalt, Ida-Virumaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Narvast, Pärnumaalt, Saaremaalt, Tallinnast ja Tartumaalt.
Noortesektsiooni tegevuse põhivormideks on olnud seminaride ja kokkusaamiste korraldamine ning ühiskonda mõjutavate poliitiliste küsimuste analüüs.
Mõned näited. 11. veebruaril 1995. a. Tallinnas toimunud nõupidamisel arutati noorte osalust Tööpartei valimiskampaanias EV 1995. aasta Riigikogu valimistel. 09.-10. detsembril 1995. a. Narvas toimunud seminari esimesel päeval viidi läbi avatud ümarlauakohtumine, millel koos kohalike noorte ja ajakirjanikega arutati eesti keele kui riigikeele õppimise probleeme Narvas. 30. märtsil 1996. a. toimunud seminaril arutati muuhulgas EDTP Noortesektsiooni osalemist Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühenduse (ENDYL) tegevuses. Suveseminaril 02.-03. augustil 1997. a. oli põhitähelepanu suunatud erinevatele noori puudutavatele sotsiaalsetele probleemidele.
EDTP/ ESDTP Noortesektsioon on tegevusest on Tööpartei häälekandjates ("Kaja", EDTP Infoleht, kuuleht "Eile. Täna. Homme", infoleht "Sotsiaalne demokraat") ja teistes ajakirjandusväljaannetes ilmunud mitmeid sõnumeid ja artikleid.
EDTP/ ESDTP Noortesektsiooni juhid 1993 - 2000: Mati Luukas - esimees (novem-ber 1993 - aprill 2000), Pille S^alamov - esimehe asetäitja (märts 1996 - aprill 2000), Viktoria Jürmann - välissekretär (märts 1996 - märts 1998), Urmas Soosõrv - välissekretär (mai 1998 - mai 1999) ja Kadi Jerve - pressiesindaja (1997. aasta jaanuarist augustini).

Osalemine Eesti noorsooliikumises ja Eesti ühtse noorsoopoliitika kujundamisel.

EDTP noorteaktiiv kutsuti 1993. aasta septembri algul Eesti noorsoo-organisat-sioonide katusühenduse Eesti Noorsooühenduste Kogu (ENK) vaatlejaliikmeks ja tänane ESDTP Noortesektsioon on osalenud ENKi tegevuses kuni käesoleva ajani. ESDTP Noortesektsiooni esindajad on osalenud kõikidel ENKi olulisematel üritustel, kahel aastal - 1994 ja 1998 osaleti EV Haridusministeeriumi infomessil "Teeviit" ENKi kaudu. Aktiivselt osaleti ka ENKi rahvusvahelises suhtlemises: 1998. aasta novembrist alates osaleb ESDTP Noortesektsioon Eesti noorteühenduste uue katusorganisatsiooni Noorte Foorum tegevuses. Nii näiteks osales NS liige Inge Jõgi 1999. aasta veebruaris Helsingis toimunud Põhjamaade ja Balti riikide poliitiliste noorsoo-organisatsioonide ja riikide noorteühenduste katusorganisatsioonide esindajate kohtumisel Noorte Foorumi esindajana. ESDTP Noortesektsiooni esindas sellel seminaril Annika Tagaküla.
ESDTP Noortesektsioonile on olnud oluline sidemete arendamine Eesti teiste noorteorganisatsioonidega. Eeskätt on suheldud ENKi raames. Kahepoolsed sidemed on olnud tihedamad ühendusega Eesti 4H (varasema nimetusega Uus Eesti), Sotsiaaldemokraatliku Noorteliiduga (ESN), Keskerakonna noortekoguga Recte ja Paremtsentristliku Noortefoorumiga. 1996. aasta oktoobri lõpul - novembri algul tegutseti Eesti Üliõpilaskondade Liiduga ühiselt EV Valitsuse kavatsuse vastu kaotada õppivatele noortele ja puuetega inimestele ettenähtud sõidusoodustused.
Noorsooliikumisega seondub osavõtt noorsoopoliitika kujundamisest. Väga oluline on olnud koostöö tänase EV Haridusministeeriumi noorsoo- ja huvihariduse osakonnaga - nimetada võib siin 1996. aastal EDTP Noortesektsiooni esindajate (Pille S^alamov, Väino Põldes) osalemist rahvusvahelistel noorteliidrite koolituskursustel, koostööd infomessil "Teeviit '97" ja tihedat koostööd Põhjamaade Sotsialistlike Noorsoo-organisatsioonide Ühenduse (SUN) Põhja-Balti projekti raames 1998. aastal.
Aastail 1993 - 1998 osales Tööpartei Noortesektsioon aktiivselt Eesti Vabariigi Noorsootöö seaduse väljatöötamisel - eelnõu kõigi redaktsioonide kohta esitati omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Seejuures lähtuti põhimõttest, et seadus peab looma aluse noorte ja nende organisatsioonide ning ühenduste tegevusele. Mati Luukas oli noorsootöö seadusega tegeleva ENKi juriidilise komisjoni ja noorsootöö seaduse väljatöötamise riikliku töögrupi liige. Samuti kuulus Mati Luukas ENKi esindajana 1997. aasta detsembris moodustatud riikliku kriminaalpreventsiooni alaprogrammi "Alaealiste õiguserikkumiste preventsioon õiguslike, sotsiaalsete ja pedagoogiliste vahenditega" nõukogusse.

Vasakpoolse noorteühendusena on tänane ESDTP Noortesektsioon pidevalt pööranud olulist tähelepanu noori tõsiselt puudutavatele sotsiaalsetele probleemidele. Nii on NS aktiivselt osalenud Tööpartei seisukohtade kujundamisel.
Mõned konkreetsed näited sellest tööst.
Noore pere toimetulekuga seonduv: 1997. aasta suvel analüüsiti probleeme, mis tulenesid Tallinna Linnavalitsuse kavatsusest kehtestada Tallinna lasteaedades kohatasu ja esitati omapoolsed ettepanekud EDTP Tallinna organisatsiooni vastavaks seisukohaks.
Hariduse kättesaadavusega seonduv: Lisaks juba nimetatud koostegevusele Eesti Üliõpilaskondade Liiduga 1996. aasta sügisel on ESDTP Noortesektsioon aktiivselt osalenud erakonna haridusseisukohtade kujundamisel. 1997. aastal analüüsiti Eesti kõrghariduse arengut, osaledes Saksamaa vasaknoorteühenduse poolt algatatud rahvusvahelises projektis.
Noorte tööhõivega seonduv: 1992. aasta novembris EKP Tallinna noorte tuumiku ettepanek EDTP programmis elluastuvate noorte tööhõive probleemi kajastamiseks lülitati EDTP I kongressil vastuvõetud EDTP programmi. Tõsise tähelepanu all oli teema 1997. - 1998. aastal.

Osalemine rahvusvahelises vasaknoorte liikumises

Osalus rahvusvahelises vasaknoorteliikumises on tänase ESDTP Noortesektsiooni tegevuses olnud tähtsal kohal alates ühenduse loomisest 1993. aasta talvel.

Sidemed Balti mere regiooni vasaknoorteühendustega

Baltikum
1995. aasta kevadel osales EDTP Noortesektsiooni esindaja Andres Tabor Leedu Leiboristliku Noorte Ühenduse (LLJU) poolt Vilniuses korraldatud rahvusvahelisel noorteseminaril ja samal suvel võttis EDTP NS kahel päeval Eestis vastu LLJU 45-liikmelise delegatsiooni. Läti Sotsiaaldemokraatliku Noorte Organisatsiooniga (SDJO, asutatud kevadel '98) loodi sidemed 1998. aasta mai algul. Suhetes Baltikumi vennasorganisatsioonidega on olnud seni olulisim ühine osalus Põhjamaade Sotsialistlike Noorsoo-organisatsioonide Ühenduse (Sosialistisk Ungdom I Norden, SUN) Põhja-Balti projektis, mis algas 1998. aastal.

Venemaa
Juuni lõpul '99 õnnestus luua sidemed Sankt-Peterburi Sotsialistlike Noorte Föderatsiooniga.

Põhjamaad
EDTP noorteaktiivi esimeseks rahvusvaheliseks ettevõtmiseks oli Norra Sotsia-listliku Noorteliiga (Sosialistisk Ungdom, SU) 2 esindaja vastuvõtmine Tallinnas 18. juunil, SU juhid saatsid 1997. aasta sügisel EV juhtidele omapoolse protestikirja seoses EDTP vastu suunatud kampaaniaga, ESDTP Noortesektsiooni esindaja Pille S^alamov osales külalisena SU 16. kongressil Oslos 1998. aasta juunis, Rootsi ühendusega Vasaknoored (Ung Vänster, UV) algasid suhted 1996. aasta mais, kui EDTP NSi esindaja Väino Põldes osales ENDYLi peaassambleel Stokholmis Soome Demokraatliku Noorsooliiduga (juulis '99 Vasaknoored), (Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, SDNL, juulis '99 Vasemmistonuored) algasid sidemed 1995. aasta suvel, kui EDTP NSi esindaja Andres Tabor esmakordselt osales SDNLi rahvusvahelises töölaagris Soomes, samuti osalesid EDTP NSi esindajad sama-suguses laagris 1996. aasta suvel. SDNLi juhid on Tallinnas Noortesektsioonil külas olnud kahel korral. 1997. aastal osales EDTP Noortesektsiooni esindaja Pille S^alamov külalisena SDNLiidu 19. kongressil Taani Sotsialistliku Rahvapartei Noorteühendusega (Socialistisk Folkepartis Ungdom, SFU) oli esimene kontakt 1994. aasta lõpul.
Põhjamaade Sotsialistlike Noorsoo-organisatsioonide Ühenduse (Sosialistisk Ungdom I Norden, SUN) ja EDTP Noortesektsiooni suhted algasid 1996. aasta aprillis, kui EDTP NSi esindaja Viktoria Jürmann osales SUNi kutsel Põhjamaade ja Balti riikide poliitiliste noorteühenduste kohtumisel Vilniuses. Olulisimaks ettevõtmiseks ESDTP Noortesektsiooni ja SUNi senises koostöös on ESDTP Noortesektsiooni aktiivne osalus SUNi Põhja-Balti projektis 1998. aastal. (Projekti ülevaade)

Saksamaa
Suhetes Saksamaa Demokraatliku Sotsialismi Partei Noorte Seltsimeestega (AGJG) on olnud tähtsaim osalemine 1997. aastal AGJG poolt läbiviidud rahvusvahelises projektis Euroopa riikide kõrghariduse arengut ja üliõpilaste sotsiaalset olukorda kajastava kogumiku väljaandmiseks.

Sidemed Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühendusega

Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühendus (European Network of the Democratic Young Left, ENDYL) on koostööorganisatsioon, mis ühendab Euroopa vasaknoorteühendusi ja teeb koostööd Uue Euroopa Vasakfoorumiga (ENDYLi tutvustus).
EDTP Noortesektsioonil aitas ENDYLiga suhted luua SDNLiit 1995. aasta sügisel ja sama aasta novembri lõpul sai EDTP Noortesektsioon ENDYLi sekretariaadilt (toona Taani Sotsialistliku Rahvapartei Noorteühendus) ENDYLi põhidokumendid. ENDYLi peaassambleel 1996. aastal Stokholmis ja 1997. aastal Barcelonas osales vaatlejana ka EDTP Noortesektsiooni esindaja (Väino Põldes). 1998. aastal Kopenhaagenis toimunud ENDYLi peaassambleele saatis ESDTP NS tervituskirja ning tervituskirjaga vastati ka 1999. aasta jaanuaris Berliinis toiminud ENDYLi seminari kutsele. Märtsis 1999 saatis ESDTP Noortesektsioon ENDYLi liikmetele ja oma teistele välispartneritele infoülevaate EV 1999. aasta Riigikogu valimiste tulemuste kohta. 24. juunil 1999. a. sai ESDTP Noortesektsioon ENDYLi sekretariaadilt (Hispaania ühendus Joves amb Iniciativa) ettepaneku ENDYLi liikmeks saamise või ENDYLiga püsiva koostöösuhte loomise taotluse esitamiseks ja kutse ENDYLi Peaassambleele Soomes augustis '99. Juuni lõpul - juuli algul '99 saatis ESDTP Noortesektsioon ENDYLi sekretariaadile oma tutvustusmaterjalid ja kinnituse, et ollakse ENDYLi töös osalemisest igati huvitatud. 27. augustil saatis ESDTP Noortesektsioon ENDYLi Peaassambleele tervituskirja, milles avaldas soovi luua ENDYLiga ametlik püsiv koostöösuhe ja samuti ESDTP Noortesektsiooni tegevuse lühiülevaate. 04. oktoobril 1999 sai ESDTP Noortesektsioon ENDYLi sekretariaadilt ametliku teate, et ESDTP Noortesektsioon on võetud ENDYLi täisliikmeks.

Mati Luukas ja Pille S^alamov 1999

Ajalugu
Lingid