Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

EESTI VASAKPARTEI

ja

KONSTITUTSIOONIERAKONNA

LIITUMISLEPING

Tallinnas, 12.05.2008.a.

 

 

Eesti Vasakpartei, registrikood 80060022, keda esindavad põhikirjajärgsed aseesimehed Malle Salupere ja Enn Ehala ühelt poolt  ning

Eesti Konstitutsioonierakond, registrikood  800222725 , keda esindab partei esimees Sergei Jürgens,

 

Tuginevalt vastavalt Eesti Vasakpartei Keskjuhatuse 04.12.2007.a. otsusega antud mandaadile ja Eesti Konstitutsioonierakonna korralisel  09.12.2007.a. kongressi antud mandaadile, läbirääkimisdelegatsioonide (protokollid nr.1 15.01.2008.a.; nr.2 27.02.2008.a.; nr.3  29.04.2008.a.; nr.4 12.05.2008.a.) poolt kooskõlastatud seisukohtadele, mis on heaks kiidetud pädevate põhikirjaliste  juhtorganite poolt kummagi erakonna kongressile kinnitamiseks esitamiseks,

 

Mis kuulub lõplikult kinnitamisele Eesti Vasakpartei korralisel XIV kongressil, Eesti Konstitutsioonierakonna korralisel  kongressil ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongressil,

 

sõlmisid käesoleva  liitumislepingu  alljärgnevas:

 

1.Lepinguosalised  liituvad Eestimaa Ühendatud Vasakparteiks selle õigusliku järjepidevuse alusel Eesti Vasakparteiga kui Euroopa Vasakpartei liikmesparteiga.

 

2. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei tegevuse programmilisteks alusdokumentideks on Euroopa Vasakpartei programmiline asutamismanifest 10.01.2004.a., Euroopa Vasakpartei hilisemad strateegilised ja taktikalised liikmesparteidele siduvad poliitilised otsused ja Eesti Vasakpartei poliitiline programm muudatuste ja täiendustega seisuga 18.12.2004.a .

 

3.Täiendava programmilise alusdokumendina käsitlevad liituvad pooled Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Programmilist deklaratsiooni “Eesti venekeelse- ja vene rahvusvähemuse tulevikugarantiiks on Euroopa Liidu poliitilised alusväärtused” vastavalt lisale, mis kuulub kinnitamisele erakonna  XIV-l  (liitumis) kongressil.

 

4. Erakonna siseelu korraldusliku alusena tunnustavad liituvad pooled Eesti Vasakpartei Põhikirja seisuga 18.12.2004.a.. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongressil kinnitavad liituvad pooled põhikirja täienduse vastavalt lisale, mis käsitleb partei nime muutust ja parteisisese korralduse iseärasusi kongressil sätestatud üleminekuperioodil.

 

5. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongress määratleb partei ees seisvad lähiaja ülesanded, kinnitades kongressile esitatud poliitilise platvormi “Prioriteetidest ja taotlustest lähitulevikuks” vastavalt lisale.

 

6. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongress kooskõlas erakonna põhikirja alapeatükiga “Fraktsioonivabadus” registreerib üleminekuperioodiks liituvate parteide ettepaneku alusel kaks üleriigilist parteisist fraktsiooni, mille moodustavad liituva Konstitutsioonierakonna kohalikud- ja piirkonnaorganisatsioonid ning Eesti Vasakpartei kohalikud ja piirkonnaorganisatsioonid.

 

7. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liitumisjärgne üleminekuperiood algab käesoleva lepingu  kinnitamise hetkest liitumiskongressil ja kestab kuni erakonna korralise kongressini, mis kinnitab erakonna osaluse Riigikogu  2011.a.a märtsivalimistel

 

8.Üleminekuperioodil viiakse partei keskjuhatuse korraldusel läbi varasemalt liitunud parteide koosseisu kuulunud kohalike organisatsioonide ühendamine neis linnades ja maakondades, mis jäävad piirkonnaorganisatsiooni õigustes linna- või maakonnaorganisatsioonide halduspiirkondadesse. Linna- ja maakonna organisatsioonid, mille halduspiirkonnas puuduvad  paralleelsed parteiorganisatsioonid, jätkavad enda tegevust senises staatuses.

 

9.Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongressil moodustatakse partei juhtorganid lähtuvalt üleminekuperioodi käsitlevate täiendatud Põhikirja sätetele. Personaalsed kandidatuurid partei kaasesimeeste ja keskjuhatuse nimetamiseks esitatakse kongressile kinnitamiseks üleriigiliste parteisiseste fraktsioonide ettepanekul. Põhikirjajärgne konsultatiivne Keskkogu  koosseisu kuuluvad Eesti Vasakpartei senise Keskkogu liikmed ja Konstitutsioonierakonna senise Volikogu liikmed. Keskkogu  valib oma koordinaator-esimehe oma esimesel koosolekul. Kontrollkomisjon koosseis kinnitatakse põhimõttel kaks liiget kummagi üleriigilise fraktsiooni esildisel.

 

10.Liitumisjärgsed formaalsed protseduurid teostatakse ja viiakse lõpule Eesti Vasakpartei poolt registrikande muudatusi käsitlevalt ja Konstitutsioonierakonna poolt registrikande kustutusi käsitlevalt.

 

11. Liituva partei liikmetel on kolme kuu jooksul alates liitumisotsuse tegemisest õigus esitada avaldus liitunud erakonnast lahkumise sooviga. Vastavat avaldust mitte esitanud Konstitutsioonierakonna liikmed loetakse Eestimaa Ühendatud Vasakparteisse kuuluvaks. Erakonna  XIV (liitumis) kongressil moodustatud keskjuhatus korraldab endise Konstitutsioonierakonna liikmete vastavat informeerimist.

 

12. Liitumisjärgselt on parteisisese suhtluse keelteks eesti keel ja vene keel, mille kasutamine on igaühele vaba. Kõik erakonna ametlikud dokumendid vormistatakse riigikeeles, milleks on eesti keel. Partei keskjuhatus ja tehniline keskbüroo tagavad kõigi , nii parteisiseste otsuste kui parteist väljuvate ametlike dokumentide  tõlke vene keelde.

 

13.Käesolev leping esitatakse kinnitamiseks Eesti Vasakpartei XIV kongressile, Konstitutsioonierakonna korralisele kongressile ja liitunud Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumiskongressile). Liitumiskongressi ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustavad liituvad erakonnad ühistoimkonna. Liitumiskongressi  aset leidmise kuupäev, selle korralduse aluspõhimõtted on kehtestatud läbirääkimisdelegatsioonide protokolliga nr.4 12.05.2008.a. .

 

Käesolev leping on koostatud ja allkirjastatud Tallinna linnas 12.05. 2008.a. eesti keeles kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

 

 

Eesti Vasakpartei                                                 Konstitutsioonierakonna 

Aseesimehed:                                                       Esimees:

 

 

Malle Salupere                                                     Sergei Jürgens

 

 

Enn Ehala

 

 

                          

 

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika