Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

 LIITUMISKÕNELUSTE KRONOLOOGIA

 

 EESTI VASAKPARTEI JA EESTI KONSTITUTSIOONIERAKONNA

ÜHISPROTOKOLL NR. 1

 

“Konsultatsioonidest kahe erakonna liitumisläbirääkimiste raames”

 

Tallinnas, 15.01.2008.a.

 

 

Eesti Vasakpartei läbirääkimiste delegatsiooni liige Tiit Toomsalu /vastavalt Eesti VP keskjuhatuse 05.12.2007.a. volitustele/ ja Eesti Konsultatsioonierakonna  läbirääkimiste delegatsiooni liige Sergei Jürgens /vastavalt Eesti Konstitutsioonierakonna 09.12.2007.a. kongressi volitustele/ viisid läbi konsultatsioonid  läbirääkimiste käivitamisest. Eesti Konstitutsioonierakonna poolt osales eksperdina Vladimir Drozdov.

 

Käsitleti:

·        läbirääkimiste objektiks olevate küsimuste struktuuri

·        läbirääkimiste käigus kujundatavate seisukohtade eelkinnituse protseduure kummagi partei juhtorganite poolt

·        läbirääkimiste ajakava

 

1.      Määratleti läbirääkimiste objektiks olevate küsimuste struktuur alljärgnevas:

·        Eesti VP kehtiva poliitilise programmi ja Eesti Konstitutsioonierakonna 09.12.2007.a.kongressil kinnitatud poliitilise programmi põhiseisukohtade  vastavusest . Võimalikest täpsustustest Eesti VP poliitlises programmis.

·        Programmilisest deklaratsioonist “Eesti venekeelse vähemuse staatuse euroopalikust käsitlusest” kui liitunud erakonna poliitika  ühest programmilisest alusest.

·        Euroopa Vasakpartei programmiliste raamdokumentide aktsepteeritavusest Eesti Konstitutsioonierakonnale liitumisjärgse poliitilise ideoloogia alusena

·        Eesti VP Põhikirja muudatustest, s.h. ühinemisjärgseks üleminekuperioodiks  ajutisese põhikirjalise reglemendi kehtestusest liitumiskongressi poolt.

·        Euroopa Parlamendi valimisteks (2009) ja kohalike omavalitsuste valimiseks (2009) ettevalmistuse üleminekuperioodist tulenevatest erisustest

·        Liitumiskongressi läbiviimisest ja selle korralduslikest aspektidest

 

2. Teavitati läbirääkimiste käigus kujundatavate seisukohtade kummagi partei poolt eelkinnituse protseduuridest alljärgnevas:

·        Eesti Vasakpartei poolt kehtestatud reglemendi kohaselt loetakse läbirääkimisdelegatsioonide poolt kujundatud vaheseisukohad eelkinnitatuks nende kinnituse järgselt erakonna aseesimeeste poolt.

·        Eesti Konstitutsioonierakonna poolt kehtestatud reglemendi kohaselt loetakse läbirääkimisdelegatsioonide poolt kujundatud vaheseisukohad eelkinnitatuks smslaen nende kinnituse järgselt erakonna volikogu poolt

3.Läbirääkimiste ajakava  otsustati  mitte kehtestada.

 

Eesti Vasakpartei poolt:                                            Eesti Konstitutsioonierakonna poolt:

T.Toomsalu                                                                S.Jürgens

EESTI VASAKPARTEI JA EESTI KONSTITUTSIOONIERAKONNA

ÜHISPROTOKOLL NR. 2

 

“Konsultatsioonidest kahe erakonna liitumisläbirääkiste raames”

 

Tallinnas, 27.02.2008.a.

 

 

Eesti Vasakpartei läbirääkimiste delegatsioon koosseisus Tiit Toomsalu, Taivo Rist, Heino Rüütel ja Eesti Konsultatsioonierakonna  läbirääkimiste delegatsioon koosseisus Sergei Jürgens, Georgi Bõstrov, Vladimir Vaingort, Mariam Rannak, Konstitutsioonierakonna juhatuse liikme Eduard Tanveli osalusel käsitlesid läbirääkimiste järjekordses voorus erakondade liitumisega setud põhiküsimusi alljärgnevas:

 

·        Eesti Vasakpartei poliitiline programm ja Euroopa Vasakpartei poliitiline Manifest ühinemise ideoloogilise alusena;

·        Eesti Vasakpartei põhikiri liitumise alusena ja täiendustest sellele;

·        Programmilise deklaratsiooni ettevalmistusest “Eesti venekeelse vähemuse staatuse euroopalikust käsitlusest” kinnitamiseks liitumiskongressil ja sellele Euroopa Vasakpartei poliitilise tunnustuse taotlemisest;

·        Lähiaastate poliitiliste taotluste platformi ettevalmistusest kinnitamiseks liitumiskongressil.

·         Töögrupi moodustamisest liitunud partei ajakirjandusväljaande asutamise ettepanekute väljatöötamiseks.

 

Kooskõlastati seisukohad, mille kohaselt:

·        Erakondade liitumise järgselt  käsitlevad mõlemad liitunud erakonnad partei ideoloogilise alusena käesoleval ajal kehtivat Eesti Vasakpartei poliitilist programmi ja Euroopa Vasalpartei poliitilist Manifesti;

·        Pooled aktsepteerivad erakondade liitumise järgselt partei siseelu alusena käesoleval ajal kehtivat Eesti Vasakpartei põhikirja.

·        Läbirääkimisdelegatsioonid kooskõlastasid põhikirjamuudatuste raames partei nime muutuse ja teevad ettepaneku nimetada erakonda liitumise järgselt “Eestimaa Ühendatud Vasakparteiks”. Liitumisele järgneval ülemineku perioodil toimivad liituvad parteid üleparteiliste fraktsioonide õigustes. Fraktsioonid kinnitatakse ühinemiskongressil. Eesti Vasakpartei delegatsioon teatas, et peab vajalikuks põhikirja täiendamist üleminekuperioodi käsitleva alapeatükiga.

 

Jätkuvate läbirääkimiste ettevalmistamiseks läbirääkivad pooled otsustasid, et:

·        Eesti Vasakpartei töötab välja ja esitab arutamiseks põhikirja muutmise kavandi, mis käsitleks partei nime muutmist ja üleminekuperioodi protseduure täpsustava Sinuraha kiirlaen põhikirjatäienduse teksti kavandi. Põhikirja muudatus kinnitataks ühinemiskongressil;

·        Eesti Konstitutsioonierakond töötab välja ja esitab arutamiseks kavandi projekti programmiliseks deklaratsiooniks “Eesti venekeelse vähemuse staatuse euroopalikust käsitlusest”. Eesti Vasakpartei tagab esitatud kavandile Euroopa Vasakpartei poolt aktsepteeritava vormi ja kinnitab, et kooskõlastatud kava esitatakse tema poolt poliitilise eeltoetuse saamiseks Euroopa Vasakpartei büroole ja Kesktäitevkomiteele.

·        Delegatsioonid peavad vajalikuks lähiaastate poliitiliste taotluste platformi ettevalmistust kinnitamisega liitumiskongressil. Eesti Vasakpartei delegatsioon konstanteerib, et selle sisuks võiksid olla eesmärgid, mis sisalduvad Eesti Konstitutsioonierakonna 09.12.2007.a. kongressil kinnitatud poliitilises programmis. Eesti Konstitutsioonierakond esitab kavandi lähiaastate poliitiliste taotluste platformiks.

·         Eesti Vasakpartei esitab käsitlemiseks teeside loetelu liitunud partei ajakirjandusväljaande asutamiseks ja ootab  Eesti Konstitutsioonierakonna  ettepanekuid ja seisukohti. Eesti Vasakpartei konstantseeerib, et ajakirjandusväljande asutamine on võimalik Euroopa Vasakpartei toetatava projekti raames.

·        Läbirääkimiste järgmise vooru teemadena käsitlevad delegatsioonid: põhikirjamuudatusi, programmilist deklaratsiooni “Eesti venekeelse vähemuse staatuse euroopalikust käsitlusest”, lähiaastate poliitiliste taotluste platformi, ajakirjandusväljaandega seonduvat, liitumisjärgse üleminekuperioodi kestvust.

 

Pooled avaldavad rahulolu esimese poliitilise ühisaktsiooni üle, milleks on poliitiline ühisavaldus “Sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast Eestis 2008 ja võimukoalitsiooni ründest tavainimese heaolule ja igapäevaelu stabiilsusele”.

 

 

 

Eesti Vasakpartei poolt:                                            Eesti Konstitutsioonierakonna poolt:

T.Toomsalu                                                                S.Jürgens

 

 

 

EESTI VASAKPARTEI JA EESTI KONSTITUTSIOONIERAKONNA

ÜHISPROTOKOLL NR. 3

 

“Konsultatsioonidest kahe erakonna liitumisläbirääkiste raames”

 

Tallinnas, 29.04.2008.a.

 

 

Eesti Vasakpartei läbirääkimiste delegatsioon koosseisus Tiit Toomsalu, Malle Salupere, Taivo Rist, Heino Rüütel ja Eesti Konsultatsioonierakonna  läbirääkimiste delegatsioon koosseisus Sergei Jürgens, Georgi Bõstrov, Vladimir Vaingort, Mariam Rannak, Anatoli Jegorov, Vladimir Parol, Konstitutsioonierakonna juhatuse liikme Eduard Tanveli ja Vladimir Drozdovi osalusel, käsitlesid läbirääkimiste järjekordses voorus erakondade liitumisega seotud põhiküsimusi alljärgnevas:

 

·        Eesti Vasakpartei Põhikirja täienduste eelnõu;

·        Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Programmilise deklaratsiooni “Eesti venekeelse- ja vene rahvusvähemuse tulevikugarantiiks on Euroopa Liidu poliitilised alusväärtused” kavandist;

·        Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Poliitilise platvormi “ Prioriteetidest ja taotlustest lähitulevikule” kavandist;

·        Üleminekuperioodi pikkusest erakondade liitumise järgselt;

·         Liitumisjärgse erakonna  ajakirjandusväljaande projekti kavandist;

·        Ettevalmistustest läbirääkimisdelegatsioonide järgmiseks korraliseks koosolekuks;

 

Kooskõlastati seisukohad, mille kohaselt:

·        Läbirääkimisdelegatsioonid aktsepteerisid Eesti Vasakpartei esitatud “Põhikirja täienduste eelnõud”. Kooskõlastati muutused eelnõus sisalduvate punktide 66 ja 67 suhtes. Punktis 66 loobuti partei kaasesimeeste rotatsiooni põhimõttest. Punktis 67 sätestati partei kaasesimeeste igakordne rotatsioon keskjuhatuse töö juhtmisel.

·        Läbirääkimisdelegatsioonid aktsepteerisid erakonna liitumisjärgse täiendava programmilise aluse kavandina Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Programmilise deklaratsiooni “Eesti venekeelse- ja vene rahvusvähemuse tulevikugarantiiks on Euroopa Liidu poliitilised alusväärtused”. Konstitutsioonierakonna ettepanekul täiendati kavandit viitega pikaajalise riikliku “toleratsusprogrammi” vajadusele Eesti ametliku sisepoliitika tasandil.

·        Läbirääkimisdelegatsioonid võtsid erakonna liitumisjärgse poliitilise tegevuse sihtide määratlemisel aluseks kavandi Poliitilisest platvormist “Prioriteetidest ja taotlustest lähitulevikule”. Dokumendile on võimalik kummagi delegatsiooni poolt teha täiendusi, mis selliste olemasolul kuuluvad läbivaatamisele eeloleval korralisel delegatsioonide kohtumisel.

·        Läbirääkimisdelegatsioonid käsitlesid liitumislepingust tuleneva “üleminekuperioodiga” seonduvat ja leppisid kokku, et sellisena käsitletakse perioodi alates liitumiskongressist kuni 2010 aasta korralise kongressini.

·        Läbirääkimisdelegatsioonid võtsid teadmiseks kavandi  liitunud erakonna ajakirjandusväljaande projektist ja nõustusid selle põhiseisukohtadega. Peeti vajalikuks liitumisläbirääkimisi ja selle seisukohti kajastava parteisisese eesti-venekeelse infolehe väljaannet liitumiskongressi eelselt liitumistingimuste tutvustuseks partei liikmetele. Vastutavateks vastavale eeltööle kinnitati Eesti Vasakpartei poolt delegatsiooni liige Malle Salupere ja Konstitutsioonierakonna poolt Sergei Jürgens ja Vladimir Drozdov.

 

Jätkuvate läbirääkimiste ettevalmistamiseks läbirääkivad pooled:

 

·        Otsustasid, et järgmine korraline läbirääkimisdelegatsioonide kohtumine leiab aset 12.05.2008.a.;

·        Võtsid käsitluseks eelseisval läbirääkimisdelegatsioonide kohtumisel Eesti Vasakpartei esitletud kavandi “Eesti Vasakpartei ja Konstitutsioonierakonna liitumislepingust “;

·        Kinnitati järgmise korralise läbirääkimisdelegatsioonide kohtumise päevakorda:

-         Liitumislepingu parafeerimine, selle allkirjastamine Eesti Vasakpartei aseesimeeste ja Konstitutsioonierakonna esimehe poolt;

-         Eesti kohalike omavalitsusete volikogude ja Euroopa Parlamendi 2009.a.valimiste korralduslikest küsimustest üleminekuperioodi tingimustes. Läbirääkimisdelegatsioonid võtsid seoses eelseisvate Euroopa Parlamendi valimistega teadmiseks Euroopa Vasakpartei Kesktäitevkomitee soovituslikud poliitilised euroopaülesed alusteesid valimisplatvormiks.

-         Liitumiskongressi korralduslike protseduuride kavandi ja liitumiskongressi toimumise kuupäeva kinnitamisest. Eesti Vasakpartei esitab oma sellekohased ettepanekud hiljemalt 07.05.2008.a..

 

Läbirääkimisdelegatsioonid pidasid soovitavaks mais 2008.a. läbi viia liitumisläbirääkimiste kajastamiseks kummagi partei esindajate osalusel ümarlauakonverentsi  selle kajastusega nii eesti- kui venekeelses pressis ja jooksvas meedias.

 

 

 

 

 

Eesti Vasakpartei poolt:                                          Eesti Konstitutsioonierakonna poolt:  

T.Toomsalu                                                             S.Jürgens

 

EESTI VASAKPARTEI JA EESTI KONSTITUTSIOONIERAKONNA

ÜHISPROTOKOLL NR. 4

 

“Konsultatsioonidest kahe erakonna liitumisläbirääkimiste raames”

 

Tallinnas, 12.05.2008.a.

 

 

Eesti Vasakpartei läbirääkimiste delegatsioon koosseisus Tiit Toomsalu, Malle Salupere, Enn Ehala, Taivo Rist, Heino Rüütel ja Eesti Konsultatsioonierakonna  läbirääkimiste delegatsioon koosseisus Sergei Jürgens, Georgi Bõstrov, Vladimir Vaingort, Anatoli Jegorov, Vladimir Parol, Konstitutsioonierakonna juhatuse liikme Eduard Tanveli ja Vladimir Drozdovi osalusel, käsitlesid läbirääkimiste järjekordses voorus erakondade liitumisega seotud põhiküsimusi vastavalt protokollis nr.1 loetletule.

 

·        Läbirääkivad pooled käsitlesid:

 

-         Liitumislepingu parafeerimist, selle allkirjastamist Eesti Vasakpartei aseesimeeste ja Konstitutsioonierakonna esimehe poolt;

-         Eesti kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa Parlamendi 2009.a.valimiste korralduslikke küsimusi üleminekuperioodi tingimustes;

-         Liitumiskongressi korralduslikke protseduure  ja liitumiskongressi toimumise aega;

 

Kooskõlastati seisukohad, mille kohaselt:

 

·        Liitumisleping kooskõlastatud kujul on kummagi poole pädevate juhtorganite poolt tunnistatud allkirjastuskõlblikuks;

·        Euroopa Parlamendi valimistel 2009.a. võetakse Eestimaa Ühendatud Vasakpartei valimisplatvormi aluseks Euroopa Vasakpartei Kesktäitevkomitee soovitatud poliitilised alusteesid. Eesti Vasakpartei tunnustab nimekirja liidrina Maardu linnapead Georgi Bõstrovi.

·        Kooskõlas Eestimaa Ühendatud Vasakpartei põhikirjas sätestatuga kuulub valimistaktika kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 2009.a.  piirkonnaorganisatsioonide pädevusse (piirkonnaorganisatsioonidena käsitlevasd pooled maakondlikku tasandit ja Tallinna ning Narva linnu). Eesti Vasakpartei tunnustab Konstitutsioonierakonna huvide prioriteeti Tallinnas, Maardus, Paldiskis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narvas. Konstitutsioonierakond tunnustab Eesti Vasakpartei huvide prioriteeti maakondades, kus Konstitutsioonierakonnal puudub täna piirkondlik organisatsioon. Maakondades, kus liitumise järgselt eksisteerivad kummagi erakonna baasil loodud fraktsioonide kohalikud organisatsioonid – kooskõlastatakse valimiseelistused partei keskjuhatuses fraktsioonide ettepanekul.

·        Eesti Vasakpartei ja Eesti Konstitutsioonierakonna liitumiskongress:

-         Leiab aset Tallinnas 28.06.2008.a.;

-         Kumbki erakond väljastab osaluseks kongressil 60 hääleõiguslikku mandaati. Osapooled omavad õigust täiendavalt kaasata kongressi töösse 10-15 sõnaõiguslikku asendusdelegaati, kellele väljastatakse mandaat põhidelegaadi puudumisel;

-         Kumbki erakond võib väljastada kutse kongressi töös osaluseks külalise staatuses 2-4 koostööpartnerist organisatsioonile;

-         Liitumiskongressi läbiviimiseks moodustatakse ühine korraldustoimkond. Eesti Vasakpartei poolseks korraldustoimkonnaks on erakonna keskbüroo ja see vastutab iseseisvalt Eesti Vasakpartei ettevalmistava kongressi ettevalmistuste eest. Eesti Konstitutsioonierakonna poolseks korraldustoimkonnaks on erakonna juhatus ja see vastutab iseseisvalt Eesti Konstitutsioonierakonna ettevalmistava kongressi ettevalmistuste eest. Kummagi osapoole toimkondadest moodustatud ühistoimkond vastutab Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongressi ettevalmistuste eest;

-         Kumbki erakond rahastab oma ettevalmistava kongressi läbiviimise ja tasub 50% liitumiskongressi kuludest;

-         Liitumiskongressi töökeelteks on eesti ja vene keeled, tagatakse sünkroontõlge;

-         Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongressi tööpresiidium kujundatakse kaheliikmelisena – üks esindaja kummagi liituva erakonna poolt;

-         Moodustatav Keskjuhatus kujundatakse 14 liikmelisena – 7 liiget kummagi fraktsiooni esildisel (s.h. kaks erakonna kaasesimeest);

-         Moodustatav Kontrolltoimkond (apellatsioonikohtu ülesannetes) moodustatakse 4 liikmelisena – kaks esindajat kummagi moodustatava fraktsiooni esildisel;

-         Põhikirjajärgne konsultatiivne Keskkogu moodustatakse 50 liikmelisena (25 liiget täna toimiva Eesti Konstitutsioonierakonna Volikogu baasil ja 25 liiget täna toimiva Eesti Vasakpartei Keskkogu baasil),

-         Pooled kinnitavad “Eesti Vasakpartei, Eesti Konstitutsioonierakonna, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongresside korralduse kava” ja volitavad kongressi korraldustoimkonda vajadusel tegema selles tehnilisi täpsustusi.

 

·        Eesti Vasakpartei aseesimehed Malle Salupere ja Enn Ehala ning Eesti Konstitutsioonierakonna esimees Sergei Jürgens allkirjastasid liitumislepingu teksti, millest ühe sai Eesti Vasakpartei ja ühe sai Eesti Konstitutsioonierakond. Liitumisleping suunatakse lõppkinnituseks Eesti Vasakpartei XIV kongressile, Eesti Konstitutsioonierakonna kongressile ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis) kongressile, mis tulevad kokku 28.06.2008.a.

·        Seoses läbirääkimiste programmi ammendumisega tunnistatakse delegatsioonide mandaat täidetuks ja  tegevus lõpetatuks.

 

 

 

 

Eesti Vasakpartei poolt                                         Eesti Konstitutsioonierakonna poolt:

T.Toomsalu                                                           S.Jürgens

 

 

 

 

                          

 

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika