SOTSIAALDEMOKRAATLIKUST JA SOTSIALISTLIKUST POLIITIKAST EESTIS

Maailm on jõudmas uude sajandisse. Veelgi enam, uude aastatuhandesse. Ta on muutuste ning uuenemise lävel. Küpsenud on aeg vastata küsimusele: "Kas Eestimaale sobivam arengutee võiks olla sotsiaaldemokraatlikust maailmavaatest tulenev sotsialistlik poliitika, mida jagavad paljud euroopalikud riigid?"

Soome sotsiaaldemokraatide manifestis "Õiglase maailma poole" rõhutatakse: "sotsiaaldemokraatia, mis kõrvuti sotsialismiteooriaga on rajatud antiikaja humanistlikule filosoofiale ja valgustusajastu ideaalidele, tähendab ühiskondlikku uuendustegevust, mis baseerub sotsialistlikel väärtushinnangutel, sotsialismi inimlikel väärtustel, mis on sügavalt juurdunud kogu demokraatlikus Euroopas".

Sotsialistliku Internatsionaali kaks väljapaistvat esindajat Euroopas - Suurbritannia Tööerakonna liider Tony Blair ja Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei liider Gerhard Schröder - kutsuvad oma ühises manifestis kõiki sotsiaaldemokraate diskussioonile SOTSIALISTLIKUST POLIITIKAST XXI SAJANDIL. Manifestis rõhutatakse vajadust lugu pidada rahvuskultuurilisi erisusi arvestatavatest valikutest. KA EESTIL ON VÕIMALUS KUJUNDADA OMA RAHVUSLIKU NÄOGA SOTSIAALDEMOKRAATLIKKU POLIITILIKAT. Ainult niiviisi saab Eesti kõige valutumalt jõuda tänapäevasesse turumajanduslikku ühiskonda.

ESDTP IX kongress deklareerib, et
· XXI sajandisse astuv Eesti vajab sotsiaalset õiglust jaatavat, euroopalikele traditsioonidele põhinevat sotsialistlikku alternatiivi.
· SOTSIAALDEMOKRAATLIKU JA SOTSIALISTLIKU POLIITIKA pakutav ALTERNATIIV EESTIS on poliitika, mis väärtustab ühiskonna ja üksikisiku solidaarse vastutuse nüüdisaegset arusaama turumajandusest, kus rahvuslik rikkus on suunatud ühiskonna sotsiaalse turvalisuse kasvule;
· ESDTP poolt pakutav Eesti SOTSIALISTLIK POLIITIKA seab eesmärgiks ühiskonnas loodavate rikkuste riikliku regulatsiooni põhimõttel: KINDLUSTUNNE IGASSE PERESSE - EI VAESUSELE!
· Eesti arengute kiirendamiseks on vaja võtta omaks UUS POLIITILINE ARUSAAM: riik vastutab kõigi eestimaalaste heaolu eest ning peab sekkuma majanduslikesse ja sotsiaalsetesse protsessidesse ühiskondliku turvalisuse kindlustamiseks;
· ESDTP taotleb SOTSIAALSET TURUMAJANDUST, mis eelistab eestimaist võõramaisele, paneb õla alla oma kaaskondsete tahtele iseennast aidata, ei häbene tunnistada riigi vastutust ühiskonna liikmete heaolu ees ja riigi kohustust vajadusel sekkuda majandusellu -- poliitikat, mis seab üksikisiku jõukuse sõltuvusse ühiskonna jõukusest,
· ESDTP loeb esmatähtsateks praktilisteks sammudeks Eesti ühiskonna samm-sammulisel ümberkujundamisel riikliku arengukava väljatöötamist ja rakendamist SKP kiirendatud kasvu kindlustamiseks. Sealhulgas tuleb ette näha säästuprogramm, riigi eestvedamisel Eestile sobivates tootmisharudes uute ettevõtete rajamine, riigi abi raskustesse sattunud ettevõtete ümberstruktureerimisel.

ESDTP IX kongress on veendunud, et esitatud seisukohtade elluviimine tagab Eesti jätkusuutliku arengu ja väljapääsu ummikseisust.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei on sotsialistliku poliitika põhikandja Eestis.

Tallinnas, 09. detsembril 2000

ESDTP IX kongress

Noortesektsioon
Ajalugu
Lingid