EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 2002

ALGUS: "01" jaanuar 2002. a.
LÕPP: "31" detsember 2002. a.

ÄRIREGISTRI KOOD/ ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER: 80060022

AADRESS: TALLINN, KENTMANNI 13 E-MAIL TELEFON: 6 603 539

JUHATUSE LIIKMED

TEGEVJUHT: TIIT TOOMSALU - ESIMEES

PÕHITEGEVUSALA: VABATAHTLIK POLIITILINE ÜHENDUS
OMANDIVORM: MITTETULUNDUSLIK ÜHING

1. TEGEVUSARUANNE

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei on registreeritud poliitilise erakonnana 06.07.1991. a. Ümber registreeritud 13.09.1995. a. ja 01.12.1998. a. ESDTP tegevuse eesmärk on sõnastatud tema põhikirjas, mille kehtiv tekst on kinnitatud 22.08.1998. a. ja programmis kinnitatuna 22.08.1998. a. redaktsioonis.

Erakonnas oli 01.01.2003. a. 1164 liiget.

Erakonnatulud laekusid põhiosas riigieelarvest vastavalt selles esindatud erakondade riigieelarvelise finantseerimise korrale ning liikmemaksudest. Kulude põhiosa oli suunatus:
a) keskbüroo tegevuse korralduskulud (ruumide rent, side, paljundus, majanduskulud jne.);
b) raamatupidamisteenus;
c) partei osakondade tegevuskulud;
d) kongressi, keskkogu ja keskjuhatuse korralduskulud:
e) välislähetuskulud.

Tiit Toomsalu

2. JUHATUSE ESIMEHE DEKLARATSIOON

Juhatuse esimees deklareerib oma vastutust esitatud ESDTP 2002. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:
· raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
· raamatupidamise aastaaruanne kajastab ESDTP finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
· kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 10.02.2003, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
· ESDTP on jätkuvalt tegutsev.

TIIT TOOMSALU
Juhatuse esimees

3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

AKTIVA

Käibevara perioodi lõpuks ja perioodi alguseks

1. Raha ja pangakontod, kassa 3 61
  Pank 1393 16222
  Raha ja pangakontod kokku 1396 16283
2. Ette makstud tulevaste perioodide kulud, maksude ettemaksed ja tagasinõuded 17 17
  Ette makstud tulevaste perioodide kulud kokku 17 17
  Käibevara kokku 1413 16300

Põhivara perioodi lõpuks ja perioodi alguseks

3. Pikaajalised investeeringud 10000 10000
4. Materiaalne põhivara: Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses) 24170 24170
  Akumuleeritud põhivara kulum (miinus) -24170 -8057
  Materiaalne põhivara kokku 10000 26113

AKTIVA (VARA) KOKKU 11413 42413

PASSIVA

Kohustused perioodi lõpuks ja perioodi alguseks

5. Võlad hankijatele Hankijatele tasumata arved 0 12820
6. Mitmesugused võlad Võlad sidusettevõtetele 0 7600
7. Muud pikaajalised võlad Hankijatele tasumata võlad 0 15000
    Kohustused kokku 0 35420

Omakapital perioodi lõpuks ja perioodi alguseks

8. Kohustuslik reservkapital 6993 176
9. Aruandeaasta kasum 4420 6817
  Omakapital kokku 11413 6993
  Materiaalne põhivara kokku 10000 26113

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 11413 42413

LISA 1: RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides, ilma komakohata)

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST 2001. a. ja 2002. a.

1. Tulum +6817 +4420
2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud +490 0
3. Kohustused kokku +13981 -35420
5. Materiaalne põhivara -5166 -16113
  Kokku ettevõtte rahavoog +16122 -14887
  Raha ja pangakontode muutus +16122 -14887

LISA 2: PÕHIVARA LIIKUMINE (soetusmaksumus) kroonides, komakohata

  Aasta algul Sissetulek Väljaminek Aasta lõpuks Sama jääk maksumuses
Põhivara kokku 24 170 0 0 24 170 0
Sealhulgas arvuti 24 170 0 0 24 170 0

Põhivarana arvestatakse vara, mille soetamismaksumus on üle 1000 krooni ja kasutusaeg üle 1 aasta.

4. KASUMIARUANNE

Äritulud aruandeperioodil ja eelneval perioodil

1. Riigieelarve eraldised 159 000 304 860
2. Liikmemaks 15 296 12 517
3. Sponsorlus-annetus 68 869 0
4. Muud 13 866 0
  Kokku äritulud 257 031 317 377

Ärikulud aruandeperioodil ja eelneval perioodil

5. Teenused 155 709 185 397
6. Mitmesugused tegevuskulud 78 203 185 397
7. Muud ärikulud 18 699 16 534
  Kokku ärikulud 252 611 310 560

Kasum aruandeperioodil ja eelneval perioodil

Ärikasum 4420 6817
Kasum majandustegevusest 4420 6817
Aruandeaasta kasum 4420 6817

5. OTSUS KASUMI JAOTAMISEST

Aruandeaasta kasum 4420
Reservkapitali moodustamiseks 4420

Tiit Toomsalu
ESDTP esimees
" " veebruar 2003. a.

6. JUHATUSE ESIMEHE ALLKIRI 2002. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TIIT TOOMSALU

Aruanded