Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm

Uudised

Pressiteated
Välispoliitika
USA plaanid Kesk-Euroopas vajavad revideerimist

Euroopa Vasakpartei teise kongressi avaldus

 

 

EI USA sõjaväebaasidele Euroopas!

EI USA õhutõrjekilbile

Euroopa Vasakpartei II kongress pöörab tõsist tähelepanu järgnevale:

Plaanid rajada Poola ja Tšehhimaale niisugused USA sõjaväebaasid, nagu need juba on või valmivad Bulgaariasse ja Rumeeniasse, ohustavad tõsiselt nende riikide julgeolekut, kes pakuvad USA-le baaside jaoks oma maad, kuid veelgi enam ohustavad need baasid rahu, stabiilsust, heanaaberlikkust ja ühist julgeolekut Euroopas ning isegi mujal maailmas.

 

See muudab Euroopa Liidu 4 nimetatud uut liikmesmaad niihästi kaassüüdlasteks kui pantvangideks USA jõu ülbusele, mis surub oma eesmärke peale preventiivsete sõdadega, ehkki need on karjuvas vastuolus rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise üldsuse arvamusega. Osa Euroopa Liidu haaramine sõjalistesse ettevalmistustesse, mida Venemaa, Hiina ja teisedki riigid õiglaselt ähvarduseks peavad, ohustab ka meie maailmajao majandushuve.

 

USA “riikliku õhutõrjesüsteemi” laiendamine Poola ja Tšehhimaa territooriumile jätab need riigid, mida võib tabada USA tuumalöök, ilma võimalustest samaga vastata. See kiirendab ohtlikul määral relvastuse võidujooksu ja suurendab USA poolt alustatava tuumasõja ohtu.

 USA sõjaväebaasid Bulgaarias ja Rumeenias on mõeldud suurendama USA võimalusi sekkuda sündmustesse Balkanil, kogu Lõuna-Euroopas ja Vahemeremaadel sellisel moel, mis on vastuolus Euroopa julgeoleku ja majandushuvidega. Samal ajal on nad mõeldud pakkuma uusi vahendeid USA ülemvõimupoliitikale Lähis-Idas, sealhulgas Pärsia lahel, ehkki see poliitika on põhisüüdlane pingekollete tekkes ja ärevusttekitavates humanitaarkriisides selles piirkonnas, samuti terrorismi plahvatuslikus levikus üle kogu maailma. USA kasvavad pingutused saavutada ainuvõimu Lähis-Ida loodusvarade üle on tõeline hädaoht Euroopa ja Vahemeremaade julgeolekule.

Enamik Euroopa Liidu mainitud 4 liikmesmaa kodanikest on vastu USA sõjaväebaaside rajamisele nende kodumaale, hoolimata ulatuslikust manipuleerimisest avalikkusega. Demokraatliku enamuse seisukohta väljendavad massilised rahvaliikumised, mis ühendavad USA baaside rajamise vastaseid üle kogu poliitilise skaala. Nende algatuste piirkond on hiljaaegu laienenud uute paljulubavate ühendustega. Näiteks saab tuua liikumise, mis ühendab nende Tšehhimaa linnade ja muude asulate juhte, mis asuvad ümber selle koha, kuhu USA kavatseb rajada oma radarijaama. Protestikirjadele on juba kogutud sadu tuhandeid allkirju. Toetus nendele, kes on vastu USA sõjaväebaasidele Euroopas, on tugevnemas.

Surve USA sõjaväebaaside rajamiseks Poola, Tšehhimaale, Bulgaariasse ja Rumeeniasse tähendab uut astet “terrorismivastase koalitsiooni” ehitamises, et blokeerida laiade demokraatlike jõudude pingutused luua niisugune Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika, mis annaks võimsa vastulöögi USA sõjalistele ja ülemvõimutaotlustele, mis lõhestaksid ÜRO julgeolekusüsteemi.

 

USA sõjaline juuresolek Euroopa Liidu nendes 4 liikmesriigis kallutab neid riike USA eeskujul ka rahvavaenuliku sisepoliitika suunas, mis on vastuolus euroopaliku ühiskonnamudeliga, rakendab ründavaid ebademokraatlikke meetodeid, püüab vasakpoolsust nurka suruda ja kriminaliseerida ning rakendab diskrimineerimist veendumuste põhjal, rikkudes ka teisi inimõigusi.

 

Need jõud, mis püüdlevad USA sõjaväebaaside võimalikult kiire rajamise poole oma maale, peavad neid oma võimu kõigutamatuks tagatiseks, mis aitab neil vastu seista demokraatliku enamuse tahtele.

 

Euroopa Vasakpartei on järjekindlalt vastu seisnud USA sõjaväebaasidele Euroopas. Vasakpartei protestib otsustavalt nende leviala laiendamise vastu Poola ja Tšehhimaale, samuti Bulgaariasse ja Rumeeniasse, kus neid plaane juba ellu viiakse, ning palub kõigilt Euroopa vasakpoolsetelt ja rahumeelsetelt erakondadelt ja organisatsioonidelt abi järgmises:

 

Rõhutatult vastu seista USA armee juuresoleku laienemisele meie maailmajaos, samuti kõigile seda toetavatele sammudele NATO, Euroopa Liidu ja selle liikmesmaade valitsuste poolt.

 

Aktiivselt toetada neid, kes on vastu USA sõjaväebaaside rajamisele Poola, Tšehhimaale, Bulgaariasse ja Rumeeniasse, samuti Vicenza baasile Loode-Itaalias, sealhulgas korraldada solidaarsusüritusi mõjukate rahuliikumiste ja isikutega. Sellepärast toetab Euroopa Vasakpartei kõiki üritusi, mille kuulutab välja rahuliikumine Vicenzas 15. detsembril 2007 ja mis toimuvad Euroopas märtsis.

 

Avaldada survet oma valitsustele, et nad võtaksid otsustava hoiaku kaotada kõik välissõjaväebaasid niihästi oma maailmajaost kui ka kogu maailmast, ratifitseeriksid kiiresti CFT lepingu ja tegutseksid aktiivselt kogu tuumarelvastuse likvideerimise ja keelustamise nimel.

 

Euroopa Vasakpartei ülesanded Euroopa Liidus

 

Euroopa radikaalsete vasakparteide tegevuse ühtsuse jaoks on võtmetähtsusega vastupanu organiseerimine USA sõjalise juuresoleku laienemisele Euroopas ning ühisalgatuste oluline laiendamine demokraatlike ja rahuliikumiste kogu laia spektri ulatuses.

 

Algatada läbirääkimised kõigi üleeuroopaliste sotsialistlike, sotsiaaldemokraatlike, roheliste, liberaalsete ja kristlik-demokraatlike erakondadega, et nad võtaksid kindla seisukoha USA “riikliku õhutõrjesüsteemi” edasise laienemise osas ja USA sõjalise kohaloleku osas kogu maailmajaos ning kasutaksid oma mõju oma riikide ja Euroopa Liidu seadusandlikes ja täidesaatvates struktuurides vastavalt Euroopa julgeoleku- ja majandushuvidele.

 

Nõuda Euroopa Komisjonilt endale vastutuse võtmist rahu ja relvitustamise eest ning vastava poliitika ajamist kooskõlas Euroopa huvidega, et lõpetada praegune passiivne USA plaanide toetamine laiendada sõjalist kohalolekut meie maailmajaos. Nõuda Euroopa Nõukogult ja Euroopa Komisjonilt võimu ja mõju rakendamist suhetes EL nende liikmesmaade valitsustega, kuhu valmistutakse rajama USA sõjaväebaase, et need valitsused käituksid vastavalt oma kohustustele Euroopa Liidus ja selle konstitutiivsetele normidele, kindlustaksid oma rahva tõese ja tasakaalustatud teavitamise kõigist tagajärgedest, mis kaasnevad USA sõjaväebaaside rajamisega nende maale, võimaldaksid täiesti demokraatliku avaliku väitluse kõigil vastavatel teemadel. Küsimus, millistel tingimustel, mil määral ja kas üldse tuleks laiendada USA sõjalist kohalolekut Euroopas, tuleb otsustada nendes riikides ühtlaselt demokraatlikul viisil, vastavalt partnerlussuhetele Euroopa Liiduga, s.t. üldisel rahvahääletusel.

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika