Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm

Uudised

Pressiteated
Välispoliitika

EESTI VASAKPARTEI KESKBÜROO /SEKRETARIAADI/

 

PRESSITEADE

Eesti Vasakpartei keskjuhatuse elektroonilisest koosolekust perioodil 30.11.2007-04.12.2007.aastal

 

 

Perioodil 30.11.2007-04.12.2007.a. viis Eesti Vasakpartei Keskjuhatus esmakordselt elektrooniliselt läbi koosoleku keskjuhatuse seisukohtade kujundamiseks. Sekretariaadi poolt ettevalmistatud päevakorra, õiendite, otsustekavandi ja teiste elektrooniliselt kätte-saadavaks tehtud materjalide põhjal kujundasid partei keskjuhatuse liikmed elektroonilist kinnituskirja rakendades  siduvad poliitilised seisukohad

Virtuaalsel keskjuhatuse istungil osales kuuest juhatuse liikmest viis, mis vastas põhikir-jalisele kvooruminõudele. Aset leidnud otsustusprotsessis ei osalenud partei formaalne esimees Sirje Kingsepp, kellele oli tehtud kättesaadavaks istungi ja selle materjalidega seonduv. Osalemata oma põhikirjaliste kohustuste täitmisel, lubas partei  esimees endale arutelu kritiseerimist isiklikus poliitblogis konfidentsiaalsusnõuet eirates.

Keskjuhatus vaatas läbi Prahas 23.-25.11.2007.a. toimunud Euroopa Vasakpartei teise  kongressi tulemused ja Eesti VP delegatsiooni aruande sellel osalusest. Peeti vajalikuks tutvustada kongressi lõppdokumente partei liikmetele ja Eesti avalikkusele.

Keskjuhatus avaldas hämmastust partei formaalse esimehe Sirje Kingsepa jätkuva ignorantsuse suhtes, mis seisneb augustis 2007.a. toimunud partei keskjuhatuse istungi nõudmise ignoreerimises asjaajamise üleandmisest partei aseesimeestele. Keskjuhatus kordas nõuet partei pangakonto blokeeringu lõpetamiseks ja pangakonto käsutusõiguse üleandmiseks selleks nimetatud keskjuhatuse liikmele.

Otsused langetati ka erakonna üleriigilise konsultatiivse Keskkogu initsiatiivi suhtes 12 novembrist 2007.a., mis käsitles partei arengu tulevikuvisioone.  Eesti VP konsultatiivse Keskkogu initsiatiivkirja tekst  on toodud allpool.

Tiit Toomsalu

EESTI  VASAKPARTEI  konsultatiivse KESKKOGU ESILDIS

Eesti Vasakpartei keskjuhatusele “Initsiatiivist liitumisläbirääkimisteks Konstitutsioonierakonnaga (endise Eestimaa Ühendatud Rahvaparteiga) .

Eesti Vasakpartei üleriigilise konsultatiivse Keskkogu piirkondlikud esindajad,  võttes arvesse, et:

·        Konstitutsioonierakonna üleriigiline nõuandev Volikogu tegi ettepaneku Eesti Vasakparteile kaaluda liitumisläbirääkimisi kahe partei vahel,

·        Konstitutsioonierakonnaga (endise nimega Eestimaa Ühendatud Rahvapartei) seob Eesti Vasakparteid (nii Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei kui Eesti Vasakpartei perioodil) konstruktiivne ja asjalik koostöö nii Riigikogus, kohalikel valimistel kui üleriigilistel valimistel,

·        Konstitutsioonierakond on loobunud poliitilise radikalismi meetoditest, mida ilmestasid 2007.a. aprilli lõpu “pronksöö sündmused” (erakonna vastutav esimees Zarenkov kutsuti seoses sellega 2007.a. maikuisel erakorralisel kongressil ametist tagasi),

·        Konstitutsioonierakond on ennast alati positsioneerinud vasak-tsentristliku erakonnana ja tema Volikogu kinnitusel tulevikku vaatavalt eelistatakse tuginemist “vene rahvusliku erakonna” doktriini asemel “maailmavaatelise määratluse” doktriinile,

·        Konstitutsioonierakond on moodustanud töögrupi liitumisläbirääkimisteks,

·        Konstitutsioonierakond peab võimalikuks liitumist Eesti Vasakparteiga selle nime all, Eesti Vasakpartei poliitilisele programmile tuginevalt ja Eesti Vasakpartei õiguslikku järjepidevust säilitavalt,

·         Konstitutsioonipartei hindab kõrgelt Eesti Vasakpartei liikmelisust euroopa-üleses Euroopa Vasakparteis ja väärtustab Euroopa Vasakpartei poliitilist huvi Euroopa Liidu vähemuste kaitse poliitika kujundamisel.

·        Eesti Vasakpartei riigisisene poliitline seisund vajab poliitilise kandepinna ja erakonna liikmelisuse laiendamist.

 Eeltoodust lähtuvalt teevad konsultatiivses Keskkogus esindatud erakonna  15 piirkonnaorganisatsiooni kontaktisikud ja Tallinna linna ning Tartu maakonna-organisatsioonide juhatused Eesti Vasakpartei keskjuhatusele ettepaneku alljärgnevas:

1.Algatada liitumisläbirääkimised Konstitutsioonierakonnaga;

2.Nimetada liitumisläbirääkimiste Eesti Vasakpartei poolne delegatsioon, mille koosseisu võiksid kuuluda:

·        Malle Salupere (partei aseesimees ja keskjuhatuse liige)

·        Enn Ehala (partei aseesimees ja keskjuhatuse liige)

·        Taivo Rist ( partei keskbüroo juhataja k-t, välissekretär ja keskjuhatuse liige)

·        Tiit Toomsalu (üleriigilise konsultatiivse Keskkogu organisaator-juhataja)

·        Heino Rüütel ( Vedurimeeste A/Ü liider, partei liige)

3.Seada läbirääkimisteks ja võimalikuks liitumiseks allpool loetletud raamtingimused:

·        Eesti Vasakpartei on valmis aktsepteerima Konstitusioonierakonna liitumist Eesti

Vasakparteiga viimase tegevust lõpetavalt. Välistatakse liitumine Konstitutsioonierakonnaga Eesti Vasakpartei tegevust lõpetavalt või ühinemine uut erakonda moodustavalt, 

·        Konstitutsioonierakond liitub Eesti Vasakparteiga Eesti Vasakpartei poliitilise platvormi alusel. Ühinemiskongressil võidakse kinnitada programmiline erideklaratsioon küsimuses Eesti venekeelse vähemuse staatuse euroopalikust käsitlusest

·        Säiluma peab Eesti Vasakpartei põhikirjas sätestatud erakonna nimi. Põhikirja  võidakse ühinemiskongressil teha üleminekuperioodi käsitlevad täpsustused, s.h. partei esimehe (esimeeste) staatusest, üleriigilise juhatuse moodustamise korrast, maakondlike organisatsioonide ühinemise protseduuridest. Vajadusel võib põhikirja muutvalt kaaluda erakonna nimele  täiendi “Eesti Ühendatud Vasakpartei” lisamist

·        Vajalikke ettevalmistusi arvestavalt saaks ühinemiskongress aset leida veebruaris-aprillis 2007.a.

 4.Panna käesolev initsiatiiv Eesti Vasakpartei keskjuhatusel arutamisele ja otsustamisele Euroopa VP II Kongressi (23-25.11.2007.a.) järgselt hiljemalt novembris 2007.a.

 Käeolevale esildisele on andnud oma toetuse konsultatiivse Keskkogu liikmed:

·        Kuido Tõnurist – Hiiumaa piirkonnaorganisatsioni esimees ja kontaktisik

·        Enn Ehala – Saaremaa piirkonnaorganisatsiooni esimees, erakonna aseesimees ja keskkogu liige

·        Lembit Miil – Pärnumaa piirkonnaorganisatsiooni esimees ja kontaktisik

·        Aleksander Soome – Läänemaa piirkonnaorganisatsiooni esimees ja kontaktisik

·        Aili Asumets – Raplamaa piirkonnaorganisatsiooni esimees ja kontaktisik

·        Uno Sepp – Ida-Virumaa piirkonnaorganisatsiooni esimees ja kontaktisik

·        Olev Saareleht – Valgamaa piirkonnaorganisatsiooni kontaktisik

·        Enn Narusk – Põlvamaa piirkonnaorganisatsiooni kontaktisik, keskjuhatuse liige

·        Katrin Sepp – Viljandimaa piirkonnaorganisatsiooni esimees ja kontaktisik

·        Sulev Leit –Võrumaa piirkonnaorganisatsiooni kontaktisik

·        Maie Tamm – Jõgevamaa piirkonnaorganisatsiooni kontaktisik

·        Nikolai Kulikov – Narva linnaorganisatsiooni esimees ja kontaktisik

·        Jürgen Kajakas, Ants Laht ja Madis Tänavsuu – Harju piirkonnaorganisatsiooni kontaktisikud

·        Õie Nappu ja Andrus Aps – Lääne Virumaa piirkonnaorganisatsiooni kontaktisikud

·        Andrei Orav – Järvamaa piirkonnaorganisatsiooni kontaktisik

·        Tallinna linnaorganisatsiooni juhatuse toetusel Tiit Toomsalu – linnaorganisatsiooni esimees ja konsultatiivse Keskkogu esimees-koordinaator

·        Tartu maakonnaorganisatsiooni juhatuse toetusel Malle Salupere – partei aseesimees ja keskjuhatuse liige

 Tallinnas, 12.11.2007.a.

Tiit Toomsalu

 konsultatiivse Keskkogu esimees-koordinaator

 

 

 

                          

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika